Zákon č. 401/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice

Čiastka 68/1990
Platnosť od 01.10.1990
Účinnosť od 01.11.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie § 24 odsekov 2 a 3 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. § 10 ods. 2 prvej vety a § 14 ods. 2 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v...