Oznámenie č. 397/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Pôvodný predpis

28.09.1990