Oznámenie č. 396/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a Protokole o jeho zmene

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 6. ods. 1 dňom 1. októbra 1986. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Protokol platnosť na základe toho istého článku ods. 2 dňom 2. júla 1990.