Oznámenie č. 394/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu.