Vyhláška č. 393/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do30.06.2006
Účinnosť od 01.10.1990 do30.06.2006
Zrušený 411/2006 Z. z.

OBSAH