Vyhláška č. 380/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt

(v znení č. 109/1991 Zb.)

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990 do28.11.1991
Účinnosť od 27.03.1991 do28.11.1991
Zrušený 486/1991 Zb.

OBSAH

380

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 18. septembra 1990

o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Česko-slovenské osoby nesmú dovážať tovar a prijímať služby z Irackej republiky alebo vyvážať tovar a poskytovať služby do Irackej republiky, ako aj obchodovať s tovarom irackého pôvodu.

(2) Dovoz tovaru irackého pôvodu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je zakázaný.

§ 2

Ustanovenie § 1 sa netýka humanitárnej pomoci.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.

I. námestník ministra zahraničného obchodu