Zákon č. 372/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch

Čiastka 61/1990
Platnosť od 06.09.1990
Účinnosť od 01.05.2021