Opatrenie č. 364/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Účinnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.

364

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 30. augusta 1990

o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Štátne podniky do dňa účinnosti zákona o podmienkach prevodov majetku štátu1) nemôžu okrem obvyklého hospodárenia2) uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku, ku ktorému majú právo hospodárenia, a nemôžu sa svojimi vkladmi podieľať na spoločných podnikoch,3) združeniach, ktoré sú právnickými osobami,4) alebo na akciových alebo iných obchodných spoločnostiach,5) ak nejde o podniky so zahraničnou majetkovou účasťou.6)

(2) Výnimky z ustanovení odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť zakladateľ.

§ 2

Právne úkony uvedené v § 1, ktoré štátny podnik urobil v dobe od 1. mája 1990 do účinnosti tohto zákonného opatrenia, je povinný oznámiť do 31. októbra 1990 svojmu zakladateľovi, ktorý posúdi ich platnosť. Ak taký právny úkon nebude v určenej lehote oznámený, je neplatný.

§ 3

Ustanovenia § 1 a 2 sa vzťahujú aj na Česko-slovenské štátne dráhy,7) štátne peňažné ústavy8) a štátne poisťovne,9) ktoré oznámenie podľa § 2 podajú príslušnému ministerstvu financií.

§ 4

Ustanovenie § 1 ods. 1 stráca účinnosť dňom, v ktorom nadobudne účinnosť zákon o podmienkach prevodov majetku štátu.


§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení ústavného zákona č. 100/1990 Zb.

2) § 67 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Štvrtá C časť Hospodárskeho zákonníka.

4) § 625 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (zákonník medzinárodného obchodu).§ 360b Hospodárskeho zákonníka.

5) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.Štvrtá A časť Hospodárskeho zákonníka.

6) Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.

7) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.

8) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

9) Zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.