Opatrenie č. 364/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Účinnosť od 30.08.1990 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.