Oznámenie č. 355/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

355

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) a f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi výnos z 10. augusta 1990 č. 22-21621-5147 o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru.

Výnosom sa upravuje odmeňovanie členov posádok lietadiel, pracovníkov stanovíšť riadenia leteckej prevádzky, technicko-hospodárskych pracovníkov a pracovníkov robotníckych povolaní v Štátnom leteckom útvare a poskytovanie leteckej stravnej normy členom posádok lietadiel Štátneho leteckého útvaru. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí na Úrade Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.