Oznámenie č. 355/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.