35

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 1. februára 1990

o zmluvných cenách

Federálny cenový úrad podľa § 104 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky podľa § 6 Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 23/1989 Zb. a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, úplné znenie č. 27/1989 Zb., ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti a účel

(1) Vyhláška upravuje postup organizácií a občanov (fyzických osôb) ako dodávateľov alebo odberateľov pri uplatňovaní, usmerňovaní a rozširovaní zmluvných cien výrobkov a výkonov, prác a služieb (pre výkony, práce a služby ďalej len „výkony“) a zmluvných prirážok a zrážok. Zoznam uvedený v prílohe (ďalej len „zoznam“) určuje výrobky a výkony, pri ktorých sa uplatňujú zmluvné ceny za tuzemskú menu.

(2) Účelom zmluvných cien je pôsobiť

a) na účinnejšiu stimuláciu podnikavosti v záujme lepšieho zabezpečovania spoločenských potrieb,

b) na vytváranie tesnejšej a pružnejšej väzby cien so spoločenskou užitočnosťou produkcie, najmä na plnšie vyjadrovanie konkrétnych podmienok jednotlivých dodávok a vytváranie súladu ponuky a dopytu výrobkov vo všetkých cenových polohách.

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Zmluvnými cenami sú ceny dojednané medzi dodávateľom a odberateľom za podmienok ďalej uvedených. Uplatňujú sa pri tvorbe a zmenách všetkých druhov cien, za ktoré sa výrobky a výkony dodávajú, t. j. pri veľkoobchodných, nákupných cenách, veľkoobchodných cenách s daňou z obratu, obchodných a maloobchodných cenách.1), 2) V prípadoch, keď je potrebné na iné účely než na fakturáciu alebo zaplatenie použiť aj iný druh ceny, než ktorý sa dojednal, odvozuje sa tento iný druh ceny od zmluvnej ceny pripočítaním alebo odpočítaním príslušných zložiek tohto druhu ceny. Tento postup neplatí pre zmluvné kúpne ceny, ktoré sa uplatňujú v prípadoch, keď to je v príslušnej položke zoznamu uvedené.

(2) Zmluvné prirážky a zrážky sa uplatňujú k nákupným, veľkoobchodným a obchodným cenám určeným cenovým orgánom alebo poverenou organizáciou. Dojednávajú sa samostatne v rozsahu a za podmienok určených v zozname, uvádzajú sa samostatne vo faktúre a pri cenách s daňou z obratu nie sú súčasťou základu pre jej výpočet. Pokiaľ nedôjde k dohode o uplatnení prirážky alebo zrážky, alebo o jej výške, uskutočňujú sa dodávky za určené ceny.

(3) Zmluvné ceny a zmluvné prirážky a zrážky (ďalej len „zmluvné ceny“) sa dojednávajú

a) ako voľné, ktoré sú plne regulované trhom, alebo

b) v rámci centrálne usmerňovaného vývoja úrovne cien.

(4) Do zmluvných cien sa môžu zaraďovať

a) objemovo menej významné výrobky a výkony, kde zmluvné ceny môžu prispieť k vytvoreniu rovnováhy ponuky a dopytu,

b) významnejšie odbory a skupiny výrobkov a výkonov, pri ktorých je dlhodobejšia globálna aj štrukturálna rovnováha ponuky a dopytu a pri ktorých existuje reálne súťažné prostredie, alebo ak odberateľ má reálnu možnosť uspokojovať svoju potrebu ekonomicky výhodnejším dovozom alebo inými zameniteľnými výrobkami alebo výkonmi.

(5) Ak je v tejto vyhláške uvedený

a) „ústredný cenový orgán“, rozumie sa tým Federálny cenový úrad alebo Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v rozsahu ich pôsobnosti,

b) „cenový orgán“, rozumie sa tým ústredný cenový orgán, národný výbor, prípadne iný orgán hospodárskeho riadenia v rámci jeho poverenia cenovou pôsobnosťou.

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY UPLATŇOVANIA A USMERŇOVANIA ZMLUVNÝCH CIEN PRI VÝROBKOCH A VÝKONOCH DODÁVANÝCH ORGANIZÁCIAMI

Usmerňovanie zmluvných cien

§ 3

(1) Cenové orgány usmerňujú vývoj úrovne zmluvných cien pravidlami, ktoré sú organizácie povinné pri dojednávaní cien dodržiavať; na to využívajú evidenciu, rozbory pôsobenia a kontrolu vývoja úrovne zmluvných cien.

(2) V závislosti od národohospodárskeho významu produkcie, od smerov jej použitia a predpokladov ďalšieho vývoja cien určia cenové orgány pravidlá usmerňovania pre jednotlivé položky zoznamu, najmä

a) maximálne, minimálne alebo smerné ceny,

b) vzťah vnútorných cien k zahraničným cenám vývozu alebo dovozu,

c) podmienku dohody o podiele prínosu vznikajúceho u odberateľa,

d) maximálnu sadzbu zisku; v týchto prípadoch je dodávateľ povinný na žiadosť odberateľa predložiť predbežnú kalkuláciu doplnenú špecifikáciou nákladov na priamy materiál a priame mzdy v dohodnutom členení.

(3) Prípady, keď sa na usmerňovanie zmluvných cien uplatňujú maximálne, minimálne alebo smerné ceny, sú uvedené v príslušnej položke zoznamu. Takými cenami sú určené ceny uvedené v cenníkoch, ich dodatkoch alebo v rozhodnutiach cenových orgánov alebo poverených organizácií. Pre nové výrobky určuje tieto ceny dodávateľská organizácia; cenový orgán si osobitným rozhodnutím môže vyhradiť ich registráciu.3) Zmluvné ceny sa v týchto prípadoch dojednávajú v rámci

a) maximálnej ceny, keď dodávateľ s odberateľom môže dojednať nižšiu cenu; v prípadoch, keď je maximálna cena vymedzená ako maximálna odchýlka od určenej ceny a nedohodne sa zvýšenie v rámci odchýlky alebo zníženie určenej ceny, platí určená cena, alebo

b) minimálnej ceny, keď nemožno dojednať nižšiu cenu, alebo

c) smernej ceny, keď sa dodávateľovi a odberateľovi v určenom rozpätí umožňuje dojednať vyššiu alebo nižšiu cenu, než je určená cena; ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodne na odchýlke, platí určená cena.

(4) Súčasťou usmerňovania vývoja zmluvných cien môžu byť určené podmienky vyjadrujúce spoločenský prínos ich uplatňovania, najmä zvýšenie nedostatkovej výroby pre vnútorný trh alebo pre vývoz, zvýšenie technickej úrovne a akosti, prispôsobenie štruktúre dopytu, zvýšenie efektívnosti výroby a vývozu.

(5) Na reguláciu vývoja maloobchodných cien výrobkov významných v spotrebe obyvateľstva sa ustanovuje pri položkách označených v zozname znamienkom x) povinnosť organizácií štátneho a družstevného obchodu zabezpečiť jednotnosť maloobchodných cien.

§ 4

(1) V prípadoch, keď uplatňovanie zmluvných cien nespĺňa účely uvedené v § 1 ods. 2 alebo keď nebudú dodržané podmienky uvedené v § 3 ods. 2 až 5, použijú ústredné cenové orgány po prerokovaní s príslušným orgánom hospodárskeho riadenia v rámci usmerňovania vývoja ekonomiky niektoré z týchto opatrení:

a) ustanovia povinnosť dodávateľovi vopred oznamovať predpokladané zvýšenie úrovne cien s tým, že ústredný cenový orgán je oprávnený jeho realizáciu pozastaviť,

b) zavedú povinnosť registrácie3) na príslušnom ústrednom cenovom orgáne pre prípady dojednania vyššej ceny,

c) vykonajú komplexnú kontrolu v spolupráci s orgánmi výborov ľudovej kontroly alebo cenovej kontroly u dodávateľov, ktorí požadujú alebo dojednali výrazné zvýšenie úrovne zmluvných cien,

d) zrušia zaradenie do zmluvných cien alebo možnosť ich zvyšovania.

(2) Uplatňovanie zmluvných cien nezakladá nárok na riešenie ich dôsledkov u dodávateľov ani odberateľov najmä poskytnutím alebo zvýšením dotácie k veľkoobchodným, nákupným alebo kúpnym cenám, poskytnutím úľavy z odvodových a daňových povinností, úpravou bankových úverov, znížením kladnej alebo zvýšením zápornej sadzby dane z obratu, ani na zvýšenie cien pri produkcii odberateľov.

Postup pri dojednávaní cien nových výrobkov a zmien cien

§ 5

(1) Dohoda o cene je podstatnou náležitosťou zmluvy4) a dojednáva sa písomnou formou okrem prípadov ďalej uvedených. Musí obsahovať dojednanú výšku ceny a vymedzenie kvalitatívnych a dodacích podmienok, najmä opis výrobku alebo výkonu vyjadrujúci jeho druh, vyhotovenie a akosť, obvykle používaný pre príslušnú položku prílohy. Pri opakovaných dodávkach môže tiež zahŕňať dobu platnosti dojednaných cien i pri dodávkach s dlhšou dobou plnenia tiež členenie podľa vecných alebo časových etáp.5) Dohodu o výške ceny možno nahradiť písomnou dohodou o spôsobe, akým bude cena určená s uvedením všetkých podkladov, ktoré budú slúžiť pre určenie ceny. Dohodnutý spôsob sa musí voliť tak, aby poskytol odberateľovi dostatočne presnú informáciu o výške ceny a vylúčil dodatočný spor. Pri tuzemských výrobkoch určených pre trhové fondy výrobné a obchodné organizácie dojednávajú písomnou formou obchodné ceny a môžu takto dojednávať aj maloobchodné ceny; robia tak vždy v prípadoch, keď maloobchodné ceny musia byť jednotné. Písomnú dohodu o cene nahrádza

a) nákupný lístok, súhrnný nákupný lístok a nákupný list s úhrnnou cenou dodávky pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov nákupnou organizáciou,

b) prepravná zmluva pri cestnej nákladnej doprave,

c) zaplatenie ceny pri aukciách, dražbách a pri dodávkach v celkovej cene do 500 Kčs.

(2) Ak vzniká zmluva na základe plnenia dodávateľa,6) platí za dojednanú výšku ceny alebo za dojednaný spôsob, ktorým sa cena určí, cena alebo spôsob uvedený odberateľom v návrhu zmluvy (objednávke).

(3) Ak aspoň jedna zo zmluvných strán má povinnosť uzavrieť zmluvu a dohoda o výške ceny alebo spôsobe jej dodatočného určenia nie je uzavretá ani nahradená podľa odsekov 1 a 2, prípadne podľa osobitného predpisu, platí za dojednanú cenu najnižšia cena, za ktorú bol rovnaký alebo podobný výrobok alebo výkon naposledy dodávaný. Pri dovážaných a vyvážaných výrobkoch alebo výkonoch v týchto prípadoch za dojednanú platí bežná kúpna cena,7) prípadne z nej odvodená veľkoobchodná, obchodná alebo maloobchodná cena.

(4) Cena podľa odseku 3 platí aj pre povinnosť nahradiť cenu pri vyporiadaní neoprávneného majetkového prospechu.8)

(5) Pri dodávke za maloobchodné ceny sa s odberateľom dohoda o cene písomne

a) uzaviera len pri výrobkoch a výkonoch dodávaných podľa individuálnych požiadaviek konečného odberateľa [pri dodávkach občanom prípadne ako cena určená odhadom9)],

b) neuzaviera v ostatných prípadoch; kvalitatívne a dodacie podmienky a ceny sa musia dojednať pri uzavretí zmluvy; pri okamžitom plnení sa za dohodu považuje zaplatenie ceny; ak ide o výrobky určené pre trhové fondy z dovozu alebo o výrobky, ktorých maloobchodná cena sa nedojedná podľa odseku 1 s výrobnou organizáciou, určí ich maloobchodnú cenu s prihliadnutím na podmienky realizácie obchodná organizácia.

(6) Zmluvné maloobchodné ceny výrobkov, pri ktorých sa podľa príslušnej položky zoznamu musí zabezpečiť jednotnosť maloobchodných cien, vyhlási výmerom poverená obchodná organizácia.10) Ostatné organizácie sú povinné informovať sa v poverenej obchodnej organizácii o výške dojednanej maloobchodnej ceny. V prípadoch, kde neplatí jednotnosť maloobchodných cien, sú organizácie povinné viesť o zmluvných maloobchodných cenách evidenciu.

(7) Výmer a evidencia o vyhlasovaných maloobchodných cenách obsahujú minimálne tieto údaje

a) číselný kód jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov (jednotnej klasifikácie výkonov), názov a druh výrobkov,

b) výšku maloobchodnej ceny,

c) začiatok, prípadne dobu platnosti maloobchodnej ceny,

d) odkaz na zmluvu v prípade tuzemských výrobkov uvedených v odseku 1.

§ 6

(1) Ceny dojednané dodávateľom s tým istým odberateľom možno po dohode s ním znižovať alebo zvyšovať najmä v závislosti od zmien úrovne určených cien, zmien podmienok výroby alebo dovozu, sezónnych vplyvov a podmienok realizácie. Pre postup pri zmenách cien výrobkov a výkonov dodávaných občanom platí osobitný predpis.11)

(2) Organizácie (okrem obchodných), ktoré bezo zmeny ďalej dodávajú výrobok nakúpený za zmluvnú cenu, ktorej základom je veľkoobchodná alebo nákupná cena, môžu nimi zaplatenú cenu zvýšiť len o odbytovú prirážku, pokiaľ na ňu majú nárok, alebo o daň z obratu, pokiaľ je odberateľ povinný dosiaľ nezdanený výrobok nakúpiť za cenu s daňou. V takom prípade so svojimi odberateľmi cenu písomne nedojednávajú. Tieto organizácie môžu dojednávať nižšie ceny alebo na základe rozhodnutia ústredného cenového orgánu a ustanovených podmienok môžu zmluvné veľkoobchodné ceny priemerovať a účtovať včítane prípadnej odbytovej prirážky.

(3) Organizácie, ktoré dodávajú za zmluvné maloobchodné ceny, sú povinné vopred informovať príslušný ústredný cenový orgán o predpokladanom zvýšení maloobchodných cien odboru (skupín) výrobkov alebo výkonov, ktorých celkový vplyv na výdavky československých občanov prepočítaný na skutočné dodávky minulého roka bude v bežnom roku viac ako + 10 % alebo presahovať sumu 1 mil. Kčs. V prípade zvýšenia maloobchodných cien, ktoré musia byť jednotné, predkladá túto informáciu organizácia uvedená v § 5 ods. 6. Informácia obsahuje zoznam skupín výrobkov alebo výkonov, doterajšie a nové maloobchodné ceny reprezentatívnych výrobkov alebo výkonov a celkový vplyv zvýšenia. Pokiaľ sa do 15 dní od dôjdenia informácie príslušný ústredný cenový orgán nevyjadrí alebo neuplatní regulačné opatrenia, môže organizácia maloobchodné ceny zvýšiť.

§ 7

Kontrola zmluvných cien

(1) Kontrolu zmluvných cien vykonávajú odberatelia, cenové orgány, krajské finančné správy, Finančná správa v hlavnom meste Prahe a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vedúci pracovníci, orgány a útvary organizácií uvedené v osobitných predpisoch.12) Predmetom kontroly je preverenie, či cena nového výrobku alebo výkonu alebo zmena ceny už dodávaného výrobku alebo výkonu bola dojednaná v súlade s postupom uvedeným v § 5 a 6 tejto vyhlášky a či sú dodržané pravidlá ustanovené v zozname pre konkrétnu položku. Prostriedky získané v dôsledku nedodržania pravidiel sa považujú za neoprávnene získané a podliehajú dodatkovému odvodu, prípadne jeho zvýšeniu podľa osobitných predpisov.13)

(2) Cenové orgány a krajské finančné správy, Finančná správa v hlavnom meste Prahe a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy ďalej preverujú, či dodávateľ nevynucuje neprimerané podmienky na dosiahnutie vysokých cien, najmä nezneužíva svoje prevažujúce postavenie na dojednávanie neodôvodnene vysokých cien v porovnaní s cenami porovnateľných alebo zameniteľných výrobkov a výkonov. Pri zistení nesprávneho postupu a na základe protokolu o tomto zistení, prijme ústredný cenový orgán podľa osobitných predpisov14) potrebné opatrenia.

§ 8

Postup pri zmenách zoznamu

(1) Orgány a organizácie môžu navrhovať doplnenie zoznamu o ďalšie odbory a skupiny výrobkov alebo výkonov, pokiaľ spĺňajú podmienky uvedené v § 1 ods. 2, zmenu niektorej položky, prípadne pravidiel usmerňovania, alebo jej vypustenie (ďalej len „zmena zoznamu“).

(2) Návrh na zmenu zoznamu sa predkladá príslušnému ústrednému cenovému orgánu prostredníctvom orgánu hospodárskeho riadenia k 31. 3. a 31. 8. bežného roka. Návrhy na zaradenie do zmluvných cien pri národohospodársky významných položkách podľa § 2 ods. 4 písm. b) predkladajú ústredné cenové orgány vláde Československej socialistickej republiky a vládam republík spolu s návrhmi na ich usmerňovanie. V ostatných prípadoch o zmenách zoznamu rozhodujú ústredné cenové orgány, ktoré tiež v prípade potreby určujú pravidlá usmerňovania vývoja zmluvných cien. Zmeny zoznamu vykonávajú ústredné cenové orgány s platnosťou od 1. 7. bežného a od 1. 1. nasledujúceho roka.

(3) V odôvodnení žiadosti treba najmä uviesť rozbor vzťahu ponuky a dopytu, podmienok súťaživosti organizácií, zhodnotenie reálnych možností náhradného dovozu, včítane úrovne súčasných cien dovozu, a ak ide o vyvážanú produkciu, cien dosahovaných vo vývoze; návrh výrobných organizácií musí ďalej zahŕňať aj odhad ročného objemu výrobkov alebo výkonov, skutočnú sadzbu zisku k spravovacím nákladom, plánovaný (predpokladaný) vývoj cien, ktorý v prípadoch predpokladaného zvýšenia cien treba zviazať s plnením vecných cieľov sledovaných uplatnením zmluvných cien. Nevyhnutnou súčasťou návrhov je aj výsledok ich prerokovania s hlavnými odberateľmi a dodávateľskými a odberateľskými orgánmi hospodárskeho riadenia.

(4) Na vyhodnotenie pôsobenia a vývoja zmluvných cien vypracúvajú orgány hospodárskeho riadenia a organizácie rozbory v súlade so zameraním ustanoveným ústrednými cenovými orgánmi. Na to využívajú rezortné výkazy15) o zmenách veľkoobchodných, nákupných a maloobchodných cien a predkladajú ich ústredným cenovým orgánom do konca mesiaca nasledujúceho po termíne predloženia výkazov.

§ 9

(1) Dodávatelia sú povinní uchovávať písomné dohody, výmery a evidenciu o vyhlásených maloobchodných cenách podľa § 5 ods. 1, 5 a 6 po dobu 3 rokov od ukončenia dodávok za príslušnú cenu.

(2) Pri pochybnostiach, či výrobok alebo výkon patrí do príslušnej položky zoznamu, je rozhodujúce vymedzenie v rámci uvedenej jednotnej klasifikácie, a ak nie je uvedená, je rozhodujúce slovné označenie.

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY UPLATŇOVANIA ZMLUVNÝCH CIEN PRI VÝROBKOCH A VÝKONOCH DODÁVANÝCH OBČANMI

§ 10

Spoločné ustanovenia

(1) Výrobky a výkony dodávané občanmi sa oceňujú zmluvnými cenami, ktoré občania dojednávajú so svojimi odberateľmi podľa ustanovení § 11 a 12, a ak sú určené, aj podľa podmienok uvedených v I. časti zoznamu. Okrem toho pre občanov platia ustanovenia § 3 ods. 3, § 5 ods. 1 a § 14 a 15.

(2) Fyzické osoby, na ktoré sa pri ich individuálnom podnikaní podľa osobitného predpisu vzťahujú predpisy upravujúce práva a povinnosti organizácií, sa spravujú ustanoveniami prvej a druhej časti tejto vyhlášky okrem ustanovení § 5 ods. 6 a 7, § 6 ods. 3 a § 8; ďalej sa spravujú ustanovením položky č. 271 II. časti zoznamu.

§ 11

Ceny výrobkov, na ktorých predaj nie je potrebné povolenie

(1) Výrobky vlastnej produkcie, pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a ďalšie výrobky, na ktorých predaj nemusí mať občan povolenie podľa osobitných predpisov,16) dodávajú občania organizáciám za zmluvné veľkoobchodné ceny. Poľnohospodárske výrobky, lesné plody a predmety získané zberom dodávajú za zmluvné nákupné ceny.

(2) Výrobky uvedené v odseku 1 dodávajú občania pri priamom predaji občanom za zmluvné maloobchodné ceny pri dodržaní pravidiel, pokiaľ sú uvedené v príslušnej položke zoznamu.

§ 12

Ceny výrobkov a výkonov dodávaných občanmi na základe povolenia

(1) Výrobky vyrábané a predávané občanmi na základe povolenia národného výboru alebo iného príslušného orgánu17) sa organizáciám dodávajú za zmluvné veľkoobchodné ceny. Ak je výrobok určený na ďalší predaj občanom prostredníctvom nakupujúcej organizácie v nezmenenom stave, dojedná sa s organizáciou zároveň aj maloobchodná cena. Výrobky dodávané priamo občanom sa predávajú za maloobchodné ceny s nimi dohodnuté.

(2) Ceny výkonov poskytovaných občanmi organizáciám sa považujú za veľkoobchodné ceny, vo vzťahu k občanom za maloobchodné ceny. Tieto ceny sa dojednávajú dohodou v rámci pravidiel ustanovených v príslušnej položke.

(3) Dohoda o veľkoobchodnej a maloobchodnej cene s organizáciou sa musí uzavrieť písomne podľa § 5 ods. 1. Pri dodávkach občanom sa písomne dojednávajú maloobchodné ceny v prípadoch, keď povinnosť písomnej formy pre uzavretie zmluvy ustanovuje právny predpis alebo ak o uzavretie písomnej dohody o cene požiada občan. V prípadoch, keď občan vydáva písomné potvrdenie18) o prijatí veci na opravu, úpravu alebo na zhotovenie veci na zákazku, považuje sa za dohodu o cene prevzatie tohto potvrdenia obsahujúceho údaje o cene podľa odseku 4 písm. b) odberateľom. V ostatných prípadoch sa za dojednanie maloobchodnej ceny považuje jej zaplatenie.

(4) Písomná dohoda o cene uzavieraná s občanmi musí obsahovať

a) vymedzenie predmetu a rozsahu dodávky (dobu výkonu, príp. lehoty dodávky),

b) výšku dojednanej ceny, prípadne výšku ceny určenej odhadom, ak nemožno cenu dojednať pri uzavretí zmluvy,19) alebo spôsob, akým bude výška ceny určená po splnení dodávky.

(5) Dohody s organizáciami aj občanmi je občan dodávajúci výrobky alebo výkony povinný uchovávať na účely kontroly po dobu 5 rokov po skončení dodávok.

(6) Občania vyrábajúci výrobky alebo poskytujúci výkony nakupujú od organizácií suroviny, materiály, náhradné dielce a výrobky za maloobchodné ceny, a to aj v prípadoch, keď ide o výrobok, pri ktorom sa uplatňuje záporná alebo rozdielová daň z obratu.20) Ak maloobchodné ceny nie sú určené alebo dodávajúca organizácia nie je oprávnená ich určiť, prípadne ak sú maloobchodné ceny určené výhradne pre osobnú spotrebu občanov,21) nakupujú za veľkoobchodné ceny alebo kúpne ceny s daňou z obratu.

(7) Občania, ktorí predávajú výrobky nakúpené od organizácií bez ich úpravy, nakupujú ich za maloobchodné ceny znížené o celú obchodnú zrážku pri nákupe od výrobcu alebo o maloobchodnú časť obchodnej zrážky pri nákupe vo veľkoobchode alebo v odbytovej organizácii. Pri nákupe v maloobchodnej sieti sa môžu o deľbe maloobchodnej časti obchodnej zrážky dohodnúť. Rovnako nakupujú výrobky občania, ktorí prevádzkujú verejné stravovanie.

(8) Ceny uvedené v odseku 6 sú maximálnymi cenami, za ktoré môžu občania materiál, dielce a výrobky v nezmenenom stave predať alebo pripočítať k cene poskytnutého výkonu v prípadoch, keď spôsob dojednania ceny zahŕňa samostatnú úhradu spotrebovaného materiálu, dielcov alebo výrobkov. Pri predaji podľa odseku 7 je maximálnou cenou maloobchodná cena vytvorená z ceny, za ktorú bol výrobok nakúpený, zvýšená o poskytovanú obchodnú zrážku.

§ 13

Kontrola cien

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tejto časti vyhlášky a dodržiavania pravidiel pre dojednávanie cien vykonáva príslušný národný výbor,22) prípadne ústredný cenový orgán alebo orgán Českej obchodnej inšpekcie alebo Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo iný príslušný orgán.

(2) Pri porušení príslušných ustanovení a pravidiel pre dojednávanie cien, zistenom orgánmi uvedenými v odseku 1, postupujú tieto orgány podľa osobitných predpisov.22)


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

Zmluvné ceny podľa tohto predpisu sa uplatňujú až pre zmluvy uzavreté od účinnosti tejto vyhlášky. Ak organizácie alebo občania dohodli zmluvné ceny alebo zmluvné prirážky alebo zrážky pri výrobkoch a výkonoch uvedených v zozname už pre dodávky od 1. januára 1990, považuje sa to za postup podľa tejto vyhlášky.

§ 15

Zrušuje sa výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/88 o cenách dojednávaných dohodou, uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988, registrovaný v čiastke 10/1988 Zb., v znení výnosu Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. V-7/88 zverejnenom v Cenovom vestníku čiastka 54/1988, registrovaného v čiastke 47/1988 Zb.

§ 16

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. februárom 1990.


Minister poverený riadením Federálneho cenového úradu:

Ing. Dvořák v. r.

Minister financií, cien a miezd ČSR:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd SSR:

Ing. Kováč CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 35/1990 Zb.

ZOZNAM výrobkov a výkonov, pri ktorých sa uplatňujú zmluvné ceny a zmluvné prirážky a zrážky

Č. pol. Čís. kód jedn. klas. Názov položky
I. Časť
Výrobky a výkony dodávané občanmi
1. Výrobky a výkony dodávané občanmi do tuzemska podľa § 11 a § 12
a) na predaj ktorých nie je potrebné povolenie; ako minimálne sa uplatnia
1. pri ovoci a zelenine z vlastnej výroby (vlastných výpestkov) a lesných plodoch pri predaji občanom maloobchodné ceny platné v štátnych obchodných organizáciách pre I. akostnú triedu v mieste a v čase predaja s možnosťou zvýšenia podľa rozhodnutia okresného národného výboru až o 50 %. Toto rozhodnutie vydá okresný národný výbor po dohode s miestnym (mestským) národným výborom, ktorý je povinný informovať občanov o maximálnych cenách v tržniciach a na trhoviskách zverejnením týchto cien na trhových tabuliach, výveskách a pod.,
2. nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov pri predaji organizáciám,
b) na základe povolenia; ich ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny
1 . potravín uvedené v celoštátne platných cenníkoch výrobkov potravinárskych odborov a nadväzujúcich výmeroch o určení cien nových výrobkov,
2. ovocia, zeleniny a zemiakov platné pre štátne obchodné organizácie,
3. určené cenovým orgánom, ak ich na tento účel ako maximálne určí,
c) neuvedené v písmenách a) a b) sa maximálnymi cenami neobmedzujú.
2. Výrobky a výkony na vývoz dodávané občanmi podľa § 11 a § 12 organizáciám, prípadne občanom oprávneným na zahraničnoobchodnú činnosť - uplatňujú sa zmluvné kúpne ceny.
II. Časť
Výrobky a výkony dodávané organizáciami
1. 003 111 Veľmi rané a rané zemiaky - ceny sa dojednávajú a usmerňujú v rámci pravidiel určených rozhodnutím ústredných cenových orgánov republík1)
003 112
2. 021 Ovocie - ceny sa dojednávajú a usmerňujú v rámci pravidiel ustanovených rozhodnutím ústredných cenových orgánov republík1)
3. 024 Čerstvá zelenina - ceny sa dojednávajú a usmerňujú v rámci pravidiel ustanovených rozhodnutím ústredných cenových orgánov republík1)
4. Osivá a sadba - veľkoobchodné ceny vybraných druhov sa dojednávajú v rámci maximálnych cien2)
5. Prirážky za drobné spotrebiteľské balenie zemiakov, ovocia a zeleniny len k nákupným a veľkoobchodným cenám
6. Lúpaná alebo inak upravená čerstvá zelenina a ovocie (okrem orechov)
7. 026 Kvetiny - maloobchodné ceny vybraných druhov sa dojednávajú v rámci maximálnych cien3)
8. 027 Dreviny ovocné - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien4)
9. 031 2-4 Hovädzí dobytok plemenný, chovný a zástavový - nákupné ceny vybraných kategórií sa dojednávajú v rámci maximálnych cien5)
10. 032 2-4 Svine plemenné a úžitkové - nákupné ceny vybraných kategórií sa dojednávajú v rámci maximálnych cien,6) okrem cien úžitkových sviň na laboratórne účely
11. 033 62 Ovce úžitkové - nákupné ceny vybraných kategórií sa dojednávajú v rámci maximálnych cien5)
12. 041 3 Hydina chovná - nákupné ceny vybraných druhov sa dojednávajú v rámci maximálnych cien7)
13. 041 7 Vajcia slepačie násadové - nákupné ceny vybraných druhov sa dojednávajú v rámci maximálnych cien7)
14. 044 Zvieratá laboratórne, domáce a zoologické a prostriedky na biologický boj proti škodcom
15. 051 Výrobky pestovania lesa, osivo a sadenice lesných stromov a kríkov
16. 052 21 Výrezy osobitne akostné orechové; pri ostatných drevinách tzv. korenicové, očkové, vlnité a kvetované
17. 052 9 Ostatné výrobky ťažby dreva
18. 055 Ostatné lesné výrobky okrem vianočných stromčekov (055 2)
19. 058 Lesné plody a čerstvé huby - maloobchodné ceny umelo pestovaných húb sa dojednávajú v rámci maximálnych cien8)
20. 059 Zver a zverina
21. 061 Práce výrobnej povahy v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe a pri pestovaní lesa - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien,9) pokiaľ sú určené
067
22. 062 Práce výrobnej povahy v poľnohospodárskej živočíšnej výrobe - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien,10) pokiaľ sú určené
23. Poľnohospodárske výrobky určené ústredným cenovým orgánom, ktoré dodávajú výrobcovia nad zmluvu alebo mimo zmluvy - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien11)
24. Poľnohospodárske výrobky, pre ktoré nie sú ceny určené
25. 082 5 Vodárenské a čistiarenské produkty - vedľajšie
26. 085 082 1 Čistenie odpadových vôd - okrem čistenia vôd zahrnutého v cenách za vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
27. 103 Rašeliny, záhradnícke zeminy a humusové hnojivá - okrem 103 71 priemyselné komposty Vitahum, voľne ložené
28. 109 Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk
29. 111 26 Špeciálne oleje - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien12) s povolenou odchýlkou do + 5 %
30. 111 91 Polotovary a zlepšovadlá palív a mastív - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien12) s povolenou odchýlkou do + 5 %
31. 116 13 Tepelná energia získaná z výroby ako druhotný zdroj (odpadové teplo) za ustanovených podmienok13)
32. 161, 162 202, 204 Odliatky presne liate, vyrábané metódou vytaviteľného modelu; ceny sa dojednávajú v rámci smerných cien, ktorými sú ceny prepočítané podľa cenníka14) s povolenou odchýlkou ± 30 % zo spracovacích nákladov
33. 202 11, 12 Odliatky zo zliatin Al-Si, Al-Si-Ni a odliatky z cínových a červených bronzov vyrábané do pieskových foriem ručne a strojovo; ceny sa dojednávajú v rámci smerných cien, ktorými sú ceny prepočítané podľa cenníka15) s povolenou odchýlkou ± 15 % z veľkoobchodnej ceny
204 11, 12
34. 206 ... .50 51,52 a 54 Vymeniteľné rezné doštičky zo spekaných karbidov vyrábané z nových materiálov na báze volfrámu
35. 216 Anorganické pigmenty, práškové farby a plnivo - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien16) s povolenou odchýlkou do + 10 %
36. 217 Technické a vzácne plyny - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien17) s povolenou odchýlkou do + 10 %
37. 231 Plasty - polykondenzáty a polyadukty - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien18) s povolenou odchýlkou do + 10 %
38. 232 111 Polyetylén vysokotlakový - len špeciálne farebné typy
232 21 Polyvinylchlorid - len na špeciálne typy pre zdravotníctvo
39. 233 Plasty - ostatné hmoty látky (okrem syntetických živíc)
40. 235 Plasty - syntetické živice - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien19) s povolenou odchýlkou do + 10 %
41. 241 Chemické výrobky všeobecného charakteru
42. 244 Frity, glazúry, smalty - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien20) s povolenou odchýlkou do + 5 %
43. 245 Pomocné chemické materiály pre povrchovú úpravu a pre rôzne použitie
44. 253 Čisté chemikálie - okrem výrobkov uvedených v položke 45 - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien21) s povolenou odchýlkou do + 10 %
45. 253 2 Anorganické chemikálie na špeciálne účely
253 6 Rádionuklidy a stabilné nuklidy a ich zlúčeniny
46. 254 Fotochemické výrobky - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien22) s povolenou odchýlkou do + 5 %
47. 258 331 Parfémy a deoparfémy
258 611 Pleťové púdre
258 811 Rúže
48. 261 Námeľové očkovacie látky a úžitková námeľovina
49. 262 Farmaceutické lučebniny - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien23) s povolenou odchýlkou do + 10 %
50. 272 Ťažké výrobky z technickej gumy - okrem skupín 272 1 a 3 - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien24) s povolenou odchýlkou do + 10 %
51. 273 Ľahké výrobky z technickej gumy
52. 274 124 Plášte pre závodné motocykle
274 135 a závodné automobily
274 2 Protektorované plášte
53. 275 Zdravotnícke výrobky z gumy iba
a) špeciálne zdravotnícke výrobky prichádzajúce do styku s tkanivom, krvou a vnútornými orgánmi v živom organizme,
b) epitézy pre humánnu medicínu,
c) špeciálne zdravotnícke výrobky vyrábané v malých sériách do 500 kusov ročne
54. 283 1-2 Bloky a dosky z plastov jednoduché a fólie z plastov a jednoduché výrobky z nich - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien s povolenou odchýlkou do + 10 %
55. 283 3-8 Polotovary a niektoré jednoduché výrobky z plastov
56. 284 1-2 Podlahoviny z polyvinylchloridu bez a s textilnou nášľapnou vrstvou
57. 284 6 Dopravné pásy a remene z plastov - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien26) s povolenou odchýlkou do + 10 %
58. 285 Výrobky pre zdravotníctvo z plastov a kombinovaných materiálov
59. 286 Rúrky, hadice a kompletizačné prvky pre potrubné systémy z plastov - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien27) s povolenou odchýlkou do + 10 %
60. 309 Spájacie súčasti - len
311 a) spájacie súčasti vyrábané jednorazovo podľa individuálnych požiadaviek podľa výkresu, okrem dodávok do výrobného odboru 444,
b) vyrábané technológiou viacoperačného objemového tvárnenia, okrem výrobkov s určenou cenou v platnom cenníku; ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny rovnakých súčastí vyrobených technológiou trieskového obrábania
61. 348 1, 8-9 Svietidlá pre byty a spoločenské miestnosti a diely svietidiel - ceny sa dojednávajú v rámci smerných cien28) s povolenou odchýlkou ± 20 %
62. 373 Mikroelektronické obvody - len zákaznícke integrované obvody
63. 384 Príslušenstvo magnetofónov a diktafónov, antény, ich časti a príslušenstvo
64. 389 Elektrické meracie prístroje - len maloobchodné ceny
65. 391 Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy - len maloobchodné ceny
66. 392 3, 4, 7 Snímacie, premietacie kinoprístroje, statické projektory, zariadenie na spracovanie fotografického a filmového materiálu vyrábané s. o. Filmový prúmysl, Praha podľa individuálnych požiadaviek odberateľa - len veľkoobchodné ceny
67. 396 68 Prístroje pre indikáciu, meranie a kontrolu rádioaktívneho žiarenia vyrábané organizáciami výskumnej a vývojovej základne
68. 409 61 Automaty meracie, kontrolné a triediace pre meranie geometrických veličín
69. 409 65 Meradlá pre aktívnu kontrolu pre meranie geometrických veličín
70. 409 81 Súradnicové meracie stroje
71. 413 7 Náradie pre hospodárstvo a zemné práce - len dodávané organizáciami v cenovej pôsobnosti národných výborov
72. 415 858 450 Doštičky z kubického nitridu bóru
73. 416 1-4 Formy, modely, šablóny a nástroje pre práškovú metalurgiu; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
416 6-7
416 9-0
74. 416 8 Formy tlakové liace a príslušenstvo zlievárenské nenormalizované; tieto ceny sa dojednávajú v rámci smerných cien, ktorými sú ceny prepočítané podľa cenníka29) s povolenou odchýlkou ± 30 % zo spracovacích nákladov
75. 444 39 Ostatné automobily špeciálne (účelové) - len pretekárske automobily a ich komponenty.
76. 445 43 Automobily na čistenie miest a komunikácií - len dodávané organizáciami v cenovej pôsobnosti národných výborov
77. Mimoriadne luxusné výbavy osobných automobilov Škoda dodávané výhradne obchodným domom PRIOR a značkovým predajniam š. p. AZNP Mladá Boleslav
78. 451 5 Osobitné jednostopové motorové vozidlá - len pretekárske motocykle a ich komponenty okrem plochodrážnych motocyklov a ich komponentov
79. 516 86 Práce vykonávané technológiou vysokotlakového kvapalinového lúča a výkony súvisiace so zavádzaním tejto technológie u odberateľov
80. 536 Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo - len nesené závodné pluhy
81. 537 Technické prostriedky pre hromadnú zábavu
82. 541 52 Vykurovacie elektrické tyče
83. 543 1 Bicykle - len špeciálne pretekárske bicykle
84. 545 Poľovné a športové zbrane
85. 546 1, 2, 5 Náboje pre poľovné, obranné a športové, ostatné pyrotechnické výrobky
86. 548 Drobné kovové súčasti a výrobky - len
548 1 Ihlárske výrobky - len na dodávky do trhových fondov
548 2 Duté nity, plomby, nitovacie gombíky, štítky
548 3-4 Kovanie a obuvnícke potreby pre koženú galantériu, sedlárske, brašnárske a čalúnnicke potreby
548 7-8 Kovový tovar okrem skupiny 548 88,
548 9-0 Rozoberateľné a nerozoberateľné dielce
87. 549 Kovanie a zámky - len
549 4-5 Nábytkové kovanie a závesy, nábytkové zámky, uzávery a kľúče - len pre dodávky do trhových fondov,
549 53 Kľúče pre nábytkové zámky a uzávery,
549 66 Visacie vložkové zámky,
549 68 Ostatné vložkové kľúče,
549 7 Ostatné zámky a kľúče - len pre dodávky do trhových fondov okrem skupiny 549 71 visacie zámky, pri ktorých sa zmluvné ceny uplatňujú pre všetky druhy dodávok,
549 8 Ostatné rozličné kovania - len pre dodávky do trhových fondov,
549 9-0 Nerozoberateľné a rozoberateľné dielce
88. 559 7 Kuchynské pomôcky
89. 583 313 Štrkopiesky ťažené a dodávané z miestnych zdrojov organizáciami v cenovej pôsobnosti národných výborov okrem š. p. Silnice v ČSR, š. p. Pražské silniční a vodohospodárske stavby a š. p. Cestné stavby v SSR - len veľkoobchodné ceny
90. 583 Prírodný kameň a štrkopiesky - len nerasty na účely výuky a 583 89 ostatné kamenárske výrobky dodávané zahraničným fyzickým osobám
91. 583 993 Skúšobný kameň na určenie rýdzosti drahých kovov v zliatinách
92. 589 3 Zmesi na výrobu betónu dodávané servisnými výrobňami určenými Ministerstvom výstavby a stavebníctva ČSR - len veľkoobchodné ceny
93. 597 22 Záhradná kamenina
94. 606 1 Dyhy z tuzemského orecha
95. 608 91 Impregnované drevené výrobky pre poľnohospodárstvo
96. 611 Stavebno-stolárske výrobky - len
611 14 Celodrevené okná - zdvojené špeciálnej konštrukcie
611 24 Kombinované okná z dreva a z hliníka - zdvojené špeciálnej konštrukcie
611 34 Kombinované okná z dreva a z plastov - zdvojené špeciálnej konštrukcie
61 144 Okná z plastov - zdvojené špeciálnej konštrukcie - okrem dodávok pre komplexnú bytovú výstavbu
97. 613 51-2 Rozvážkové celodrevené obaly z ihličnatých a listnatých drevín - len zbíjané liesky
98. 613 91-2 Ostatné celodrevené obaly z ihličnatých a listnatých drevín - len debny na vývoz živých slimákov
99. 614 Ostatné drevárske výrobky - okrem
614 33 Drevárske výrobky pre potrebu automobilového priemyslu
614 35 Drevárske výrobky pre výrobu stavebných látok i pre stavebníctvo,
614 7 Zápalky
614 81 Drevené rakvy
100. 616 Kefárske výrobky
101. 618 Košikárske výrobky
102. 632 246 Strojové trubice číre borokremičité
632 417 Automaticky vyrábané varné sklo
632 432 Odmerné valce a poháriky
103. 635 6 Fľaštičky pre kozmetiku
104. 637 Úžitkové sodnodraselné sklo; pre skupinu 637 9 - krištáľové mechanicky tvarované a zdobené vybranou technikou platí znamienkox)
105. 638 Úžitkové olovnaté sklo
106. 643 Ozdobná, úžitková a ľudová keramika - okrem skupín 643 1 až 3
107. 644 Úžitkový a ozdobný porcelán
108. 645 Hrnčiarske výrobky - okrem podskupín 645 21 a 22
109. 647 Bižutéria
110. 654 2 Bavlnárske vreckovky a súpravy vreckoviek - len z česaných priadzí s jemnosťou 7,4 - 12 tex
111. 658 Krojové a štýlové brokátyx)
112. 659 Hodvábnické viazanky dodávané v množstve do 200 kusov z jedného dezénu
113. 687 Klobučné polotovary a výrobky - len zákazková výroba pre divadlá, film a umelecké skupiny
114. 702, 704 705, 706, 708 Výrobky pre vrcholový a výkonnostný šport predávané formou katalógového predaja alebo podľa individuálnych požiadaviek telovýchovným orgánom a organizáciám, pokiaľ sa nedodávajú na bežný predaj do maloobchodných predajní
115. 702, 703 705, 706, 707, 687 Zákazková výroba vyšívaných, pletených a háčkovaných výrobkov a ručne pletené a háčkované výrobky
116. 703,713 714, 715,717 Výrobky šité pre zvieratá
117. 703 7-8 Pletené odevy z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien30) s povolenou odchýlkou do + 10 %
118. 704 Pletené košele pre chlapcov staršieho školského veku a pre dospelýchx)
119. 705 Zdravotnícke textílie vyrábané vo Výskumnom ústave pletiarskom v Brne
120. 707 Pletené záclony žakárovéx) - ceny sa dojednávajú v rámci smerných cien31) s povolenou odchýlkou ± 30 %
121. 708 18 Etiketovky tkanéx)
122. 709 Výrobky sieťované
123. 711 4 Zapínadlá konfekčné nitené
124. 713 16 Elastická bavlnená bielizeň a z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien32) s odchýlkou do + 25 %
713 76
713 86
125. 715, 701, 702, 703, 711, 713, 716, 717, 687 Zákazkové šitie odevov, osobnej bielizne a zákazková výroba doplnkov k týmto odevom
126. 715, 702, 703, 711, 713, 716, 717, 687, 727, 729, 733 Modelové výrobky - maximálne do 200 kusov výrobkov z jednej vzorky bez ohľadu na farby a veľkosti
127. 716 Odevy z usni a ich imitácií - okrem 716 4 a ochranné pracovné odevy z usni
128. 723 Zákazková výroba sedlárskych a brašnárskych výrobkov
129. 724 Galantérne výrobky z usni a iných materiálov vyrábané v množstve do 2500 kusov (párov) z jedného druhu bez ohľadu na veľkosti včítane zákazkovej výroby - okrem školských aktoviek, školských peračníkov, pracovných rukavíc, detských rukavíc a detských kufrov
130. 727, 728, 729, 731, 733 Zákazková výroba kožušníckych výrobkov a obuvi - okrem ortopedickej
131. 733 3 Kožušnícke výrobky z klasických kožušín - okrem králičín, ovčín a obličkových pásov z prírodnej mačky
132. 735 Polygrafické výrobky - len:
735 1 Periodické publikácie
735 2 Neperiodické publikácie okrem 753 23
735 31 Knižné výrobky mimonakladateľské (s výnimkou telefónnych zoznamov a cestovných poriadkov)
735 341 Plagáty; veľkoobchodné ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien33) s povolenou odchýlkou do + 15 %
133. 735 Výrobky vyrábané na špeciálnych strojoch na tlač známok včítane ich ďalšieho spracovania Správou pôšt a telekomunikácií - len veľkoobchodné ceny
134. 738 97 Číslovačky, dátumovky a pečiatky
135. 739 Javiskové zariadenie a divadelné predmety okrem parochní dodávaných na poukazy OÚNZ.
136. 741 Hračky a spoločenské hryx) vyrábané š. p. Čs. hudobné nástroje Hradec Králové
137. 742 Hudobné nástrojex)
138. 745 Výrobky zlatnícke a šperkárskex) - okrem snubných prsteňov a detských náušníc
139. 746 Ozdobnícke výrobky - okrem epitafových tabulí
140. 747 Výrobky úžitkového umenia
141. 748 Zariadenia na výstavy, veľtrhy, kultúrnu a komerčnú propagáciu a reklamu; pre tieto ceny platia ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
142. 751 9 Mlynské výrobky z prosa a pohánky
143. 753 9 Vysladené sušené cukrovarnícke rezky, rezky a skrojky z cukrovky a kŕmnej repy a ich sušenie, sušené rezky z cukrovky a skrojky
791
144. 761 Produkty mora - len veľkoobchodné ceny
145. 762 Dovážané rybacie výrobky34) výhradne od firmy Frionor a predávané v predajniach Frionor
146. 765 89 Zabité perličky, nutrie, holuby a slimáky a výrobky z nich
147. 767 Mliekárenské výrobky vyrobené výlučne z kozieho mlieka - len nákupné a veľkoobchodné ceny
148. 780 Pestovateľské pálenie ovocných destilátov, lisovanie ovocných štiav a moštovanie
149. 783 Víno vyrábané pre cirkevné obrady
150. 783 Vína a ochucovadlá dovážané výhradne pre Interhotely - len maloobchodné ceny
786 273
151. 791 Priemyselné krmivá, len kŕmne pasty a tekuté krmivá z odpadových surovín
152. 793 3 Okuliarové rámy - okrem tuzemských detských rámov a rámov pre OÚNZ - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien35) s povolenou odchýlkou do + 10 %; maximálne ceny sa nevzťahujú na dovážané výrobky
153. 793 4 Protislnečné nedioptrické okuliare - okrem detských protislnečných okuliarov
154. 903 1 Reštauračné stravovanie v prevádzkárňach výberovej, I. a II. skupiny, zaradených do kategórie a skupiny podľa odborovej normy ON 73 5413
155. Vedľajšie služby poskytované v zariadeniach reštauračného stravovania a prechodného ubytovania, zaradených do kategórie, triedy a skupiny podľa odborových noriem ON 73 5412 včítane dodatku a ON 73 5413. V prípade prenájmu miestnosti za účelom konania akcie organizácie alebo orgánu Národného frontu, politickej strany alebo občianskej iniciatívy registrovanej príslušným ministerstvom vnútra platí pre dojednanie ceny ustanovenie položky 252
156. 905 5 Spravodajstvo a informácie poskytované ČTK
157. 906 Projektové práce a inženierske činnosti - dojednávajú sa v rámci maximálnych cien36)
973 61-3
158. 907 92 Výkony pri prevádzke závlahových zariadení; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže tvoriť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
159. 911 -921 Prirážky k veľkoobchodným cenám dielenských opráv - okrem opráv odborov 915, 917 22, opráv výrobkov odborov špeciálnej techniky a opráv, ktoré sú v štátnom pláne uvedené ako menovitá úloha, a okrem opráv uvedených v položkách 160 a 161; prirážky sa dojednávajú maximálne do 30 % z určených cien opráv37)
160. 911 811 Chemické čistenie kotlov a teplovodných zariadení
161. 914 83 Opravy chladiarenského nábytku pre distribúciu
919 2 Opravy váh
921 19 Opravy sifónových fliaš z kovu
921 5 Opravy a údržba strojov a zariadení pre verejné stravovanie a predaj
921 6 Opravy a údržba strojov a zariadení pre komunálne služby
921 95 Opravy trezorov
162. 925 1 Opravy sedlárskych, brašnárskych a kožušníckych výrobkov
925 4
163. 926 Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov - okrem skupín
926 3 - opravy hračiek a spoločenských hier,
926 5 - opravy športových potrieb a zariadení,
926 7 - opravy a údržba učebných pomôcok,
926 9 - opravy a údržba ostatných výrobkov kultúrnej spotreby
164. 932 1 Železničná verejná vnútroštátna doprava nákladov - len dovozné podľa taríf TR I - TVZ sa dojednáva s organizáciami v rámci smerných cien s povolenou odchýlkou ± 10 %, s občanmi v rámci maximálnych cien uvedených v tejto tarife
165. 932 2 Cestná vnútroštátna doprava nákladov - len
a) dovozné podľa tarify TR 4 sadzobníkov S-ll, S-12 a S-22 (okrem zvozu a rozvozu mlieka, nápojov a potravín) sa dojednáva s organizáciami v rámci smerných cien s povolenou odchýlkou ± 15 %, s občanmi v rámci maximálnych cien uvedených v týchto sadzobníkoch
b) preprava nadmerných a ťažkých nákladov vyžadujúcich použitie cestných súprav nad 80 t
166. 932 31 Letecká vnútroštátna doprava nákladov - len nepravidelná
167. 932 113 Prirážky a zrážky k dovoznému vypočítanému podľa kontejnerového prepravného systému
932 213
932 413
168. 932 911-2 Doprava nákladov zvieracími záprahmi
169. 932 99 Pomocné výkony v ostatnej nákladnej doprave - len doprava nákladov balónom a čistenie nákladových priestorov riečnych plavidiel a priľahlých manipulačných priestorov, vykonávané plavebným podnikom namiesto príjemcu tovaru
170. 936 Deštrukčné práce na lietadlách
171. 942 1 Odbytové prirážky pri osivách a sadbe
172. 942 1-7 Odbytové zrážky z platných veľkoobchodných cien za výkony odbytu a zásobovania, pre ktoré nieje určená odbytová prirážka
173. 942 ..1 Skladovanie výrobkov u výrobcov alebo v ostatných organizáciách poskytujúcich tieto výkony okrem obvyklej činnosti, a to na základe zmluvy o skladovaní
174. 942 ..1 Výkony spojené s prevádzkou konsignačných skladov na území ČSSR poskytované prevádzkovateľom skladu organizácii oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť podľa zmluvy o zriadení konsignačného skladu
175. 943 1 Obchodné zrážky organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť (pri vývoze) - sa dojednávajú v rámci smerných cien,38) pričom odchýlka môže byť maximálne + 30 % a zníženie sa neobmedzuje
176. 943 2 Obchodné prirážky organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť (pri dovoze) - sa dojednávajú v rámci maximálnych cien38)
177. Obstarávateľská činnosť organizácie oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť vykonávaná pre výrobné organizácie a obstarávateľská činnosť organizácie vnútorného obchodu pri predaji výrobkov výrobných organizácií vo vnútornom obchode (komisionálny predaj) - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú určené obchodné prirážky a zrážky,39) s možnosťou odchýlky pri vývoze podľa položky č. 175
178. Sprostredkovanie predaja a nákupu nevyužitých zásob; uplatnenie tejto ceny nesmie zvýšiť platnú cenu výrobku
179. 943 9 Zriaďovanie periodických a príležitostných veľtrhov a výstav
974 1
180. 945 Obchodné zrážky organizácií vnútorného obchodu - len pri výrobkoch so zmluvnými maloobchodnými cenami, ktoré zahŕňajú sadzbovú daň z obratu - dojednávajú sa v rámci smerných cien40) s povolenou odchýlkou ± 20 %, pričom nesmie vzniknúť záporný cenový rozdiel
181. 945 2 Prirážka k platným maloobchodným cenám materiálov predávaných drobnými prevádzkárňami národných výborov pre stavebnú činnosť občanov môže byť:
a) 3 % z maloobchodnej ceny materiálu popri vyúčtovaných preukázateľne vynaložených nákladoch alebo
b) 5 % z maloobchodnej ceny materiálu, ak nemožno zistiť preukázateľne vynaložené náklady
182. Výrobky drobných prevádzkární národných výborov - ceny potravín sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny uvedené v celoštátne platných cenníkoch výrobkov potravinárskych odborov a nadväzujúcich výmeroch o určení cien nových výrobkov, ďalej ceny ovocia, zeleniny a zemiakov sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny platné pre štátne obchodné organizácie
183. 951 Vnútroštátna doprava osôb - len historickými dopravnými prostriedkami, balónom, zvieratami a zvieracími záprahmi, lodná rekreačná a miestna, nepravidelná letecká a letisková taxa za používanie letiska cestujúcimi čs. prevádzkovateľov lietadiel, taxislužba pri preprave osôb mimo územia ČSSR uhrádzaná v čs. mene
184. 952 2 Užívanie obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, ďalej na ubytovanie v ubytovniach národných výborov, v podnikových ubytovniach včítane ubytovacích zariadení v objektoch zariadenia staveniska - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien určených podľa rozhodnutia ústredných cenových orgánov41)
953 4
185. 953 1 Služby prechodného ubytovania poskytované v hoteloch triedy A* de Luxe a A*, v hoteloch triedy ***** a a triedy ****, v hoteloch triedy *** v Prahe a Bratislave, v hoteloch triedy *** určených príslušným krajským národným výborom v miestach sústredeného cestovného ruchu. Pre zaraďovanie do tried platí odborová norma ON 73 5412 a jej I. dodatok.
186. 953 1-2 Služby prechodného ubytovania poskytované zahraničným návštevníkom vo všetkých kategóriách a triedach ubytovacích zariadení
187. 954 Služby zahraničného cestovného ruchu a sprostredkovanie prechodného ubytovania pre zahraničných návštevníkov príslušnými cestovnými kanceláriami
188. 955 Prevádzkové výkony mestského hospodárstva - len skupiny
955 29 - Služby pre hygienu životného prostredia iné
955 32 - Služby parkovísk,
955 33 - Skladiskové služby,
955 34 - Vážne služby;
ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, pokiaľ ich na tento účel cenový orgán určí
189. Kurzy, školenia, semináre, kongresy, konferencie, sympóziá a prednášky; ak je platcom občan, platí pre tieto ceny ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže tvoriť maximálne 15 % z úplných vlastných nákladov
190. 962 Vstupné na akcie spadajúce do odboru 962 - výkony kultúrnej činnosti - okrem vstupného do kín; usporiadatelia sú povinní poskytnúť znížené vstupné podľa rozhodnutia ústredných cenových orgánov republík.42) Vstupné sa dojednáva v rámci maximálnych cien, ak ich na tento účel cenový orgán určí
191. 962 211-3 Koncerty symfonické, komorné a zborového spevu, operné, baletné, činoherné a operetné predstavenia, ďalej zábavné programy, estrády a pásma
962 211-4
962 23
192. 962 839 Ostatná činnosť pamiatkovej starostlivosti - z toho umeleckoremeselné výkony stavebnej povahy
193. 962 84 Reštaurátorské výkony - súhrn špecifických výtvarných, umeleckoremeselných, remeselných a technických prác zameraných na obnovu alebo konzerváciu pamiatok a rešpektujúcich technickú alebo výtvarnú štruktúru originálu; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov; organizácie sa môžu dohodnúť aj na spôsobe overenia predbežnej kalkulácie a s tým súvisiacej úprave dojednanej ceny
194. 964 Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná za úhradu cudzím štátnym príslušníkom zdravotníckymi zariadeniami, kúpeľnými organizáciami a ústavmi liečebnej kozmetiky
195. 964 7 Kúpeľná starostlivosť a ostatné výkony poskytované za úhradu čs. štátnym občanom z ich vlastných prostriedkov tzv. „samoplatcom“ v období od 1. 10. do 30. 4.; ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny určené pre samoplatcov v čase sezóny43)
196. 968 1 Holičské, kadernícke, kozmetické a pedikérske služby - len v exkluzívnych prevádzkárňach
197. 968 55 Služby úschovní
968 65 Služby dozorcov a strážcov
198. 968 9 Pohrebné služby - len balzamovanie a maskovanie a pohrebné služby pre cudzích štátnych príslušníkov
199. Požičiavanie hnuteľných vecí a zvierat - okrem multiservisu (odbor 969 53)
200. 969 7 Služby samoobslužných prevádzok
201. 971 Výkony pri strojovom spracovaní údajov
202. 973 2, 4 Investorské a technické služby
203. 973 93 Previerkové služby technického charakteru vykonávané Správami rádiokomunikácií Praha a Bratislava
204. 974 Obchodné a sprostredkovateľské služby - okrem 974 79 sprostredkovanie výkonov a služieb neproduktívnych iných a okrem prenájmu miestností z podskupiny 974 77
205. 974 79 Prirážka za obchodné a sprostredkovateľské služby ČSA pre organizácie v ČSSR
206. 976 Projektovanie automatizovaných systémov a tvorba programového vybavenia, pokiaľ nie sú súčasťou riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a pokiaľ odovzdané výsledky nie sú podkladmi na využívanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov44)
207. 984 Geodetické a kartografické výkony - len
a) výkony podrobného merania a zobrazovania pri tvorbe účelových máp s nenormalizovanou presnosťou a obsahom alebo mierkou,
b) výkony inžinierskej geodézie pri montáži a kontrole uloženia technologických celkov, pri kalibrácii veľkokapacitných nádrží, pri zameriavaní geometrie radarových antén, pri zameriavaní súčasného stavu stavebných objektov,
c) výkon funkcie zodpovedného geodeta,
d) kartografické výkony pri tvorbe tlačových podkladov účelových máp s nenormalizovanou presnosťou, obsahom alebo mierkou a inžiniersko-geologických máp stredných mierok,
e) výkony diaľkového prieskumu zeme - okrem výkonov oceňovaných podľa tabuľky č. 832 cenníka VC - 20/103/89
208. 986 Výkony vedy a technického rozvoja
1) Dodávateľ a odberateľ, príp. realizátor, ak odberateľ sám nezavádza výsledky riešenia, dojednávajú
a) výšku predbežnej ceny vytvorenej na základe predbežnej kalkulácie, v ktorej sadzba zisku môže tvoriť maximálne 20 % zo spracovacích nákladov v hospodárskej organizácii, 15 % v príspevkovej organizácii a v rozpočtovej organizácii sa zisk nekalkuluje,
b) výšku prirážok a zrážok v závislosti na prínose riešenia a dĺžke času riešenia a podmienky pre ich uplatnenie s tým, že výška prirážok nesmie tvoriť viac ako 20 % predbežnej ceny; dosiahnutie prínosov musí potvrdiť odberateľ,
c) čas a spôsob spresnenia predbežnej ceny.
2) Dojednať konečnú výšku ceny bez pravidiel uvedených v odseku 1 možno pri výkonoch plánu rozvoja vedy a techniky, ktorých čas riešenia od uzavretia zmluvy do dátumu dodania nie je dlhší ako jeden rok alebo ak cena riešenia nie je viac ako 500 tis. Kčs
209. 987 1 Vedecko-technické informácie, technická normalizácia, prekladateľské vedecko-technické výkony
987 3
987 6
210. 989 2 Ostatné služby banských záchranných staníc
211. 989 9 Záchranné práce systému NAREX a záchranné práce pri odstraňovaní havárií ohrozujúcich životné prostredie
212. 993 22 Služby sobášnych kancelárií
313. 993 3 Prekladateľské služby
214. Diela výtvarných umení (originály alebo obmedzený počet kópií)45)
215. Starožitnosti a ostatné predmety na zberateľské účely
216. Známkový materiál čistý i opečiatkovaný, obálky prvého vydania (FDC), nálepné listy, známkové zostavy určené na zberateľské účely a ich spracovanie, filatelistické katalógy a špeciálne tuzemské aj dovážané filatelistické potreby
217. Výrobky určené na overenie dopytu na vnútornom trhu
a) dodávané výrobnými organizáciami do vlastných predajní, príp. do predajní iných výrobcov v rámci účastinnej spoločnosti alebo združenia alebo dodávané na základe zmluvy o obstaraní predaja (komisionálny predaj) obchodným organizáciám, a to najdlhšie jeden rok
b) textilné a odevné výrobky odborov 683, 697, 702 až 706, 713 a 715 dodávané výrobnými organizáciami obchodným organizáciám riadeným ministerstvami obchodu a cestovného ruchu republíkx) podľa dohodnutých podmienok overovania a prípadného vyrovnania pri dodržaní ročného objemu takto overovaných výrobkov ustanoveného ústrednými cenovými orgánmi.
218. Výrobky vyrábané na obohatenie vnútorného trhu organizáciami, ktorých technologické zariadenia sú určené na výrobu výrobných prostriedkov a ktoré bežne nedodávajú výrobky do trhových fondov; dojednávajú sa maloobchodné ceny, z ktorých sa odvodzujú veľkoobchodné ceny
219. Malosériová výroba textilných, odevných a kožušníckych výrobkov vyrábaných v počte do 500 kusov zákazkovými prevádzkarňami organizácií v cenovej pôsobnosti národných výborov v rámci využitia voľnej kapacity, pokiaľ sa pri zákazkách plnia dodacie lehoty určené národným výborom
220. Použité, partiové alebo neplnohodnotné výrobky (ďalej len „neplnohodnotné“) s výnimkou neplnohodnotných výrobkov, pre ktoré sú určené ceny alebo zrážky. Nimi sa rozumejú:
a) výrobky s chybami vzniknutými pri výrobe, skladovaní alebo manipulácii,
b) zvyšky metrového a kilogramového textilného tovaru, metrových dlážkových a stolových krytín a tapiet,
c) výrobky s uplynutou záručnou dobou, časom použitia alebo minimálnej trvanlivosti, ktoré nebránia ich používaniu,
d) výrobky nepredané v dopredajových akciách,
e) výrobky, ktoré sa už používali.
Pre tieto výrobky sa dojednáva cena primerane nižšia, ako je cena plnohodnotného alebo nepoužitého výrobku, s ohľadom na rozsah jeho znehodnotenia alebo opotrebovania. Organizácie určené na nákup a predaj neplnohodnotných výrobkov tvoria maloobchodné ceny pre ich predaj z ceny dohodnutej pri nákupe zvýšenej o určenú obchodnú zrážku, príp. cenový rozdiel, ktorý pri nákupe od občanov smie byť maximálne 5 % maloobchodnej ceny
221. Prirážky a zrážky k veľkoobchodným cenám alebo nákupným cenám pri výrobkoch dodávaných výrobnými organizáciami obchodným a opravárenským organizáciám - organizácie môžu s dodávateľmi dohodnúť zmluvné prirážky alebo zrážky, najmä vo vzťahu k množstvu dodávok, lehotám dodávok a zabezpečeniu požadovaného podielu výrobkov jednotlivých cenových polôh. Tieto prirážky a zrážky nemožno zahrnúť do maloobchodnej ceny výrobku ani do ceny opravy alebo do ceny materiálu samostatne účtovaného odberateľom
222. Prirážky k veľkoobchodným cenám dielcov dodávaných pre náhradnú spotrebu (ďalej len „náhradné dielce";) vymedzených v § 34 ods. 1 vyhlášky o tvorbe a kontrole cien - okrem náhradných dielcov odboru 531, 532, odborov špeciálnej techniky, náhradných dielcov, ktoré majú určené maloobchodné ceny, a náhradných dielcov uvedených v položke 246; prirážky sa dojednávajú maximálne do 30 % z určených veľkoobchodných cien dielov pre výrobnú spotrebu
223. Prirážky a zrážky k určeným veľkoobchodným alebo nákupným cenám výrobkov za odchýlky od podstatných kvalitatívnych alebo dodacích podmienok, ak ide o jednorazové individuálne požiadavky odberateľov a prirážka nepresiahne 10 % platnej ceny; pre dojednanie prirážky za odchýlky od podstatných kvalitatívnych podmienok platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 20 % zo spravovacích nákladov; prirážky za odchýlky od podstatných dodacích podmienok dojednané podľa tejto položky nemožno zahŕňať do cien nadväzujúcich výrobkov; prirážky alebo zrážky sa nedojednávajú, pokiaľ ich druh a výška je určená v cenníkoch alebo rozhodnutiach
224. Výrobky určené výhradne na vývoz (exportné súbehy), pokiaľ sa výnimočne dodávajú do tuzemska - pri dojednávaní cien sa prihliada na úroveň porovnateľných výrobkov dodávaných do tuzemska
225. Výrobky z pokusnej a vývojovej výroby (okrem humánnych a veterinárnych liečiv), ktorých možnosti použitia sa overujú vo výrobnom procese - nie je rozhodujúce, či pokusná a vývojová výroba prebieha vo výskumnej organizácii alebo vo výrobnej organizácii - pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov; ceny týchto výrobkov nemožno dojednávať po ukončení pokusnej a vývojovej výroby a určení ceny
226. Prototypy výrobkov - okrem prototypov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.44) Prototypom je výrobok zhotovený v jednom alebo niekoľkých kusoch podľa potrieb výskumu, vývoja, vyskúšania a vyhodnotenia v rámci plánu rozvoja
vedy a techniky. Pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
227. Modely, vzory a vzorky včítane tzv. inšpiračných vzoriek, nových výrobkov -okrem modelov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov44) -slúžiace ako vzor funkčných, estetických a ďalších podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok, a to len v dohodnutom množstve potrebnom na účely technického, obchodného a cenového konania
228. Opakovane dodávané výrobky vyrábané v rámci overovacích sérií za ceny dojednané maximálne do výšky ustanoveného cenového limitu, pokiaľ je povinnosť ho ustanoviť. Uplatňuje sa pri výrobkoch vyrábaných na základe plánu rozvoja vedy a techniky po dobu dohodnutú s odberateľom, najdlhšie 12 mesiacov
229. Spotrebiteľské obaly vysokej technickej úrovne a kvality určené pre výrobky, pri ktorých sa uplatňujú zmluvné ceny
230. Opotrebovanie vratných obalov a vratných upevňovacích a zabezpečovacích zariadení, ktoré nieje započítané v cene výrobkov.46) Ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú veľkoobchodné ceny obalov alebo upevňovacích a zabezpečovacích zariadení zvýšené o zaplatené odbytové prirážky, dopravné a náklady na opravy, delené dohodnutým počtom obrátok do vyradenia
231. Výrobky a výkony, pre ceny ktorých platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku sa uplatní v priemernej skutočnej výške za celú organizáciu, alebo vo výške zodpovedajúcej sadzbe zisku použitej pri poslednej centrálnej úprave veľkoobchodných cien, ak je vyššia než skutočný zisk organizácie, maximálne však 30 % zo spracovacích nákladov, a to:
1. výrobky a výkony dodávané vnútri organizácie pre výstavbu, opravy a údržbu, ktoré sa podľa smerníc k účtovým osnovám oceňujú veľkoobchodnými cenami,
2. priemyselné práce výrobnej povahy - okrem odboru 547 montáže technologických zariadení,
3. výrobky vyrábané organizáciami výskumnej a vývojovej základne,
4. výrobky odvetvia strojárstva, elektrotechnického a kovorobného priemyslu, vyrábané organizáciami
a) ministerstiev školstva, mládeže a telesnej výchovy republík včítane výrobkov drevospracujúceho priemyslu,
b) ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí republík,
c) ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík s výnimkou odborov 527, 555 a 563, ktoré vyrába š. p. Strojobal Hradec Králové, š. p. Strojárne potravinárskeho priemyslu Bratislava a ďalej s výnimkou odborov 445, 531, 532 a 536, ktoré vyrába Statní podnik zemédélské techniky Praha 9 - Vinoř, Špeciálni podnik zemédélské techniky Praha 10 - Malešice, Výskumno -výrobný podnik poľnohospodárskej techniky Rovinka, Opravárenské výrobný podnik poľnohospodárskej techniky Nitra,
d) ministerstiev výstavby a stavebníctva republík s výnimkou odborov 316, 357, 424, 429, 463, 468, 471, 533, 535, 553 (okrem 553 822 a 553 823) a 562 vyrábaných štátnymi podnikmi Stavokonstrukce Praha, Stavební stroje Praha, Stavební strojírenství Brno, Kovona Karviná, Strojstav Bratislava, Montostroj Bratislava, Oceľové konštrukcie Žilina,
e) ministerstiev priemyslu republík okrem odboru 348 a výrobkov vyrábaných štátnymi podnikmi Sklostroj Turnov a Strojtex Dvůr Králové nad Labem,
f) Ministerstva lesného a drevospracujúceho priemyslu ČSR a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR,
g) ministerstiev obchodu a cestovného ruchu republík,
h) geologických úradov republík,
ch) ústredného riaditeľstva Československých štátnych dráh a Železničné stavby a montáže, kombinát, Bratislava včítane výrobkov drevospracujúceho priemyslu,
5. drevené prepravné obaly a skrine (odbor JKPOV 613) okrem tých, ktoré sa vyrábajú podľa ČSN 49 3321, 493320, 493324, 77 6110, 77 611 1, 26 91 10, 49 3156 a 49 3157,
6. čistenie cisterien a sudov s výnimkou výkonov uskutočňovaných v súvislosti s dopravou a oceňovaných podľa taríf platných pre odbor 932 - nákladná doprava,
7. popri výrobkoch uvedených v bodoch 1 až 6 aj výrobky a výkony iných odvetví, nezje hlavná výrobná činnosť organizácie, ak ročný objem všetkej produkcie podľa tohto bodu nepresiahne 5 % celkového ročného objemu výroby tovaru, ak nieje, objemu výkonov, ak nejde o obchodné, odbytové alebo zásobovacie výkony alebo zásobovacie, stavebné alebo montážne práce alebo výrobky odborov 592, 593 a 595; organizácia je povinná viesť evidenciu týchto cien a objemu výroby tovaru takto ocenenej. Pri prekročení tohto objemu nemožno pre nové výrobky alebo výkony ceny dojednávať.
Táto položka neplatí pre výrobky a výkony organizácií v cenovej pôsobnosti národných výborov. Maximálne sadzby zisku neplatia pre ceny náhradných dielcov, pokiaľ sa budú podľa tejto položky dojednávať, a pre prípady, keď sa dojedná použitie určenej ceny uvedenej v platnom cenníku alebo rozhodnutí.
232. Výrobky a výkony dodávané vnútri poľnohospodárskej organizácie pre výstavbu, opravy a údržbu, ktoré sa podľa smerníc k účtovým osnovám oceňujú veľkoobchodnými cenami; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
233. Priemyselné práce výrobnej povahy - okrem odboru 547 montáže technologických zariadení - dodávané organizáciami v cenovej pôsobnosti národných výborov
234. Výkony spoločných podnikov agrochemických služieb (okrem stavebných a montážnych prác, prepravných výkonov a výkonov odbytu a zásobovania). Pre dodávky členským podnikom sa ceny dojednávajú v rámci maximálnych cien. Pre dodávky organizáciám, ktoré nie sú členmi, sa dojednávajú ceny iba na výkony, pre ktoré nie sú ceny určené
235. Skúšky výrobkov, okrem schvaľovania, certifikácie a hodnotenia podľa zákona o štátnom skúšobníctve
236. Poradenské a konzultačné služby, odborné posudky, expertízy a rešerše, ak nie je osobitným predpisom ustanovené inak. Na účely vyhlášky sa odborným posudkom rozumie uskutočnenie výkonu v súlade s dojednaným predmetom, spôsobom a rozsahom posúdenia a odovzdanie výsledkov; expertízou sa rozumie posúdenie a hodnotenie činnosti alebo zámerov zadávateľa, napr. zámerov rozvoja, koncepcií návrhov riešenia a štúdií; rešeršou sa rozumie správa o výsledku vyšetrovania, najmä spracovanie dokumentov podľa požiadavky formou zoznamov dokumentov s prípadným úvodným rozborom problematiky.
237. Kováčske a podkováčske výkony.
238. Výrobky vyrábané podľa individuálnych výtvarných návrhov pre originálne projektové riešenia; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % zo spracovacích nákladov
239. Delenie, prípadne iné úpravy hutníckeho materiálu pri jeho predaji v odbytových alebo obchodných organizáciách
240. Vytváranie povrchových vrstiev a ich modifikácií mimoriadnych technických vlastností za použitia unikátnych zariadení (laser, plazma, elektrónový a iontový zväzok a pod.)
241. Likvidácia toxických priemyselných odpadov
242. Strihová služba - len individuálny strih z materiálu zákazníka
243. Výkony spojené so zabezpečovaním záručných opráv
244. Opravy a údržba pre zmluvne vymedzený a opakovane vykonávaný rozsah činností za dohodnuté obdobie medzi socialistickými organizáciami za paušálnu úhradu; v týchto prípadoch sa neuplatňujú ceny za jednotlivé výkony
245. Opravy výrobkov, pre ktoré už neplatí povinnosť zabezpečovať náhradné dielce, a individuálne dovážaných výrobkov; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 20 % zo spracovacích nákladov
246. Náhradné dielce
a) k výrobkom, pre ktoré už neplatí povinnosť zabezpečovať náhradné dielce,
b) pre havarijné opravy strojov a zariadení dodávané v dojednaných skrátených lehotách,
c) renovované, pričom ich cena nesmie presiahnuť 80 % ceny nového náhradného dielca alebo kazety,
d) k výrobkom, ktorých ceny boli dojednané dohodou dodávateľa s odberateľom, ak tieto náhradné dielce nemajú určenú cenu, a to dovtedy, než bude pre tieto výrobky určená cena
247. Odpady - okrem odboru 691 textilné odpady a veľkoobchodných cien normalizovaných druhov kovového odpadu uvedeného v položke 248 - ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú ceny materiálu, z ktorého odpad vznikol, ak má rovnaké vlastnosti ako východiskový materiál a ak ho možno ako plnohodnotný použiť na ďalšiu výrobu; pre dojednávanie cien v ostatných prípadoch sa pravidlá neustanovujú
248. Odpad normalizovaných druhov železných a neželezných kovov (okrem drahých kovov) - veľkoobchodné ceny sa dojednávajú v rámci minimálnych cien pri nákupe a maximálnych pri predaji47)
249. Zberné suroviny - len nákupné ceny; ceny sa dojednávajú v rámci minimálnych cien.48)
250. Ďalšie odovzdanie projektovej alebo výrobnej dokumentácie alebo výsledkov riešenia úlohy plánu technického rozvoja, ak náklady spojené s riešením úlohy uhrádzal dodávateľ riešenia a odovzdané výsledky nie sú podkladmi na využívanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov. Projektovou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia, štúdie (okrem typizačných štúdií) a katalógové projekty (okrem katalógových projektov rodinných domčekov)
oceňované podľa cenníka VC - 20/ 100/89. Cena sa dojednáva podľa nákladov vynaložených na ďalšie odovzdanie, t. j. vyhľadanie, vyhotovenie, prípadnú úpravu, technický dohľad a pod. a podľa dohodnutej časti ekonomického prínosu vznikajúceho u odberateľa
251. Odplatné prevody vlastníctva alebo práva hospodárenia k nehnuteľnosti medzi socialistickými organizáciami - nehnuteľnosťou sa na potreby tejto vyhlášky rozumejú pozemky, trvalé porasty, vodné plochy a stavby prevádzané medzi socialistickými organizáciami podľa desiatej časti Hospodárskeho zákonníka
252. Odplatné užívanie nehnuteľností medzi socialistickými organizáciami včítane služieb s užívaním spojených, ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak;49) pri odplatnom užívaní nehnuteľností za účelom konať akcie organizácie alebo orgánu Národného frontu, politickej strany alebo občianskej iniciatívy registrovanej príslušným ministerstvom vnútra (napr. schôdze, voľby, slávnostné zasadanie) nesmie dojednaná cena presiahnuť výšku úplných vlastných nákladov a zisk vo výške 10 % týchto nákladov. Toto obmedzenie sa netýka akcií zábavného charakteru, pri ktorých sa vyberá vstupné
253. Príležitostný predaj výrobkov, ktorým sa rozumie ojedinelý predaj plnohodnotného výrobku, ktorý organizácia pôvodne nakúpila pre svoju potrebu alebo nakúpila a dodala podľa požiadaviek inej organizácie. Ceny sa dojednávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú určené alebo dojednané ceny, za ktoré sa výrobky pôvodne nakúpili, zvýšené o zaplatenú daň z obratu alebo odbytovú prirážku a ďalej prirážku na krytie všetkých nákladov s príležitostným predajom spojených, najviac 3 % z pôvodnej ceny. Pri predaji občanom je maximálnou vždy maloobchodná cena, určená alebo zaplatená zmluvná maloobchodná cena, a pokiaľ nebola maloobchodná cena dosiaľ určená alebo dojednaná, je maximálnou cenou veľkoobchodná cena s daňou z obratu. Pri výrobku, ktorého pôvodná veľkoobchodná cena nie je uvedená v cenníku alebo nie je pôvodne dojednaná cena už známa, je maximálnou veľkoobchodnou cenou tá, ktorou je výrobok ocenený v evidencii podniku
254. Handlingové služby vykonávané ČSA pre čs. prevádzkovateľov lietadiel
255. Homologizačné konanie pre zariadenie určené na prenos dát uskutočňované v súlade s Poriadkom prenosu dát.
256. Zabezpečovanie rádioamatérskej činnosti (OSL služby) za ročné úhrady
257. Odstrel zveri poľovníckymi hosťami.50)
258. Módne prehliadky a vstupné na módne prehliadky
259. Výrobky a výkony Kresťanskej mierovej konferencie
260. Výrobky a výkony Medzinárodnej organizácie novinárov
261. Výrobky Dior, Schwarzkopf a Biersdorf vyrábané v licencii
262. Výrobky predávané výhradne v predajniach Milford a Paris-Praha
263. Výkony a potravinárske výrobky vlastnej výroby o. p. Dodávková služba, Praha
264. Výrobky a výkony podnikov Zväzu invalidov
265. Výrobky a výkony škôl, školských zariadení, sociálnych a výchovných zariadení - okrem poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov školských podnikov vysokých škôl a školských hospodárstiev v pôsobnosti národných výborov
266. Vedľajšie produkty z výroby Veterinárnych asanačných ústavov ČSR a asanačných podnikov SSR, ktoré nie sú súčasťou centrálneho zdroja krmív a ktorých ceny nie sú uvedené v príslušných cenníkoch
267. Prirážky za sprostredkovanie verejných vystúpení zahraničných a tuzemských umelcov
268. Výkony telekomunikácií - len zriadenie, prípadne preloženie telefónnej stanice bezdrôtovou cestou a údržba neštandardných telekomunikačných zariadení v majetku účastníkov telekomunikačnej prevádzky; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 30 % z úplných vlastných nákladov
269. Výkony Medzinárodnej odúčtovne spojov, Praha
270. Výrobky a výkony základných organizácií spoločenských organizácií (okrem obchodných výkonov), pokiaľ môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa a ak si cenový orgán určenie Ich cien nevyhradí. Výška ceny sa dojednáva za podmienok uvedených v položke č. 271. Táto položka sa nevzťahuje na podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií s vlastnou právnou subjektivitou
271. Výrobky a výkony (okrem veľkoobchodných cien výrobkov zaradených do centrálne regulovaných dovozov a maloobchodných cien, ktorých určenie si vyhradí cenový orgán) dodávané v tuzemsku
a) čs. organizáciami v rámci priamych vzťahov so zahraničnými organizáciami, spoločnými podnikmi so zahraničnou majetkovou účasťou,51) fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahujú predpisy upravujúce práva a povinnosti organizácií, a zahraničnými organizáciami51)
b) ostatnými organizáciami v rámci kooperácií, väzbových obchodov a výmenných akcií, ak nejde o výrobky určené pre trhové fondy.
Ceny týchto výrobkov a výkonov sa dojednávajú maximálne do výšky zodpovedajúcej tuzemskej úrovni cien porovnateľných alebo obdobných výrobkov a výkonov s vyjadrením rozdielov v technickej úrovni, akosti a dodacích podmienkach. Pri výrobkoch nakupovaných v tuzemsku pre svoju výrobnú spotrebu môžu tieto organizácie k určeným cenám dojednávať prirážky a zrážky
272. Výrobky dovážané organizáciami vnútorného obchodu v rámci družobných výmenných akcií včítane bezdevízových priamych výmen spotrebného tovaru za výrobky vyvážané z ich zásob pri vzájomnej hodnotovej vyrovnanosti vývozu a dovozu v maloobchodných cenách. Dovážané a vyvážané výrobky oceňujú zmluvnými maloobchodnými cenami čs. organizácie vnútorného obchodu vykonávajúce tieto výmeny s partnerskými zahraničnými organizáciami na základe oprávnenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a zásad ustanovených orgánmi hospodárskeho riadenia. Náklady spojené s touto činnosťou sa uhrádzajú z obchodných zrážok zahrnutých do maloobchodných cien týchto výrobkov
273. Výrobky poľnohospodárskych podnikov dodávané prostredníctvom organizácií určených ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík na vývoz a výmenné akcie alebo kooperačné zmluvy bez finančnej účasti štátneho rozpočtu
274. Výrobky a výkony, pri ktorých možno pri dodávkach medzi tuzemskými organizáciami a organizáciami, prípadne občanmi oprávnenými na
zahraničnoobchodnú činnosť uplatniť zmluvné kúpne ceny:
1. 021, 024 vývoz a dovoz ovocia a čerstvej zeleniny,
2. 583 89 ostatné kamenárske výrobky dodávané v rámci pohrebných služieb
968 9 pre zahraničné subjekty
3. 647 vývoz bižutérie dodávanej drobnými výrobcami,
4. 735 1 dovoz odborných periodických publikácií,
5. 737 1 vývoz a dovoz osvetlených filmov a kópií včítane autorských práv a s tým spojených výkonov,
6. 746, 747 vývoz ozdobníckych výrobkov a výrobkov úžitkového umenia,
7. 752, 753 vývoz sladu a cukru do nesocialistických štátov,
8. vývoz a dovoz diel výtvarných umení (originálov alebo obmedzeného počtu číslovaných kópií),
9. vývoz a dovoz starožitností a ostatných predmetov na zberateľské účely,
10. vývoz poštových známok,
11. vývoz použitých, partiových alebo neplnohodnotných výrobkov,
12. vývoz obchodných vzoriek a reklamných predmetov,
13. vývoz a dovoz nahraných audio- a videopások a s tým spojených výkonov,
14. plánované reexporty tovaru, ktoré neprechádzajú územím ČSSR,
15. výkony v oblasti špedície - len pre veľtržné akcie,
16. inšpektorské a kontrolné výkony, súvisiace so zahraničnoobchodnou činnosťou - okrem preventívnych kontrol podľa osobitného predpisu,
17. výrobky nakupované pre vývoz v rámci výmenných akcií uskutočňovaných podľa zásad ustanovených Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu,
18. 943 9 výkony čs. reklamných agentúr - subdodávky od tuzemských dodá-
974 1 vateľov sa uskutočňujú za platné tuzemské ceny, tarify a pod.
19. vývoz a ekvivalentný dovoz totožných alebo zameniteľných výrobkov uskutočňovaný OZO Chemapol, Petrimex a Kerametal okrem výrobkov zaradených do centrálne regulovaných dovozov; podmienkou je, aby vzájomný dovoz a vývoz boli hmotne vyrovnané a devízovo výhodné alebo aby umožňovali zníženie dopravných alebo skladovacích nákladov; ceny sa vyrovnávajú v rámci maximálnych cien, ktorými sú platné veľkoobchodné ceny
20. reštaurátorské výkony vymedzené v položke 193
275. Prenechanie dopravných prostriedkov a zariadení, ďalej stavebných a montážnych strojov alebo mechanizmov bez osádky na dočasné používanie; za osádku sa v dopravných prostriedkoch a zariadeniach nepovažujú pracovníci, ktorí zabezpečujú chod prídavných zariadení
276. Výkony dopravných prostriedkov a zariadení, ďalej stavebných a montážnych strojov alebo mechanizmov s osádkou, ak nejde o prepravné a dopravné, stavebné a montážne výkony alebo výkony odboru 901 a 955
277. Prirážky a skrátenie lehôt výstavby - pri dojednávaní sa postupuje podľa osobitného rozhodnutia52)
278. Výpomoc dodávkami materiálov, energie, služieb a požičaním strojov s osádkou i bez osádky vzájomne poskytované dodávateľskými organizáciami zúčastnenými na jednej stavbe; takto dojednané ceny nesmú zvyšovať určené (dohodnuté) náklady stavby alebo cenu stavby
279. Stavby, pre ktoré je vypísaná medzinárodná súťaž organizácií zahraničného obchodu; cena sa dojednáva v rámci maximálnej ceny, ktorou je najnižšia zahraničná ponuka prepočítaná na čs. menu; dojednaná cena, pokiaľ prevyšuj e platnú úroveň cien, nadobúda platnosť až registráciou ústredným cenovým orgánom na návrh dodávateľa
280. Stavebné a montážne práce na jestvujúcich stavebných objektoch a prevádzkových súboroch (t. j. modernizácie, rekonštrukcie, opravy a údržba) oceňované podľa zásad novej oceňovacej sústavy v investičnej výstavbe; ceny sa dojednávajú za podmienok ustanovených osobitným rozhodnutím53)
281. Stavebné a montážne práce pri rekonštrukcii, modernizácii, opravách a údržbe stavebných objektov a prevádzkových súborov zastupiteľských úradov vykonávané pre Federálne ministerstvo zahraničných vecí mimo územia ČSSR; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 10 % zo spracovacích nákladov
282. Opravy a kontroly primárnej časti blokov jadrových elektrární vykonávané externým spôsobom podľa osobitného rozhodnutia;54) pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 10 % zo spravovacích nákladov; súčasťou predbežnej kalkulácie bude aj špecifikácia režijných nákladov
283. Stavebné a montážne práce pri haváriách a živelných pohromách vykonávané bez projektovej dokumentácie alebo na základe zjednodušenej projektovej dokumentácie bez rozpočtu; pre tieto ceny platí ustanovenie § 3 ods. 2 písm. d), pričom sadzba zisku môže byť maximálne 10 % zo spracovacích nákladov; kalkuláciu možno vypracovať po začatí prác na základe ich zisteného rozsahu
284. Cenové zvýhodnenie výrobkovx) - okrem prípadov, keď si cenový orgán vyhradí jeho určenie; podmienky uplatnenia ustanovuje rozhodnutie ústredných cenových orgánov55)

x) Pri takto označenom výrobku musí organizácia štátneho a družstevného obchodu zabezpečiť jednotnosť maloobchodných cien podľa § 3 ods. 51) Výmer MFCM ČSR a MFCM SSR č. 1650/1482/1989 o určení záväzných pravidiel pre tvorbu cien v odboroch 021 – ovocie, 024 – zelenina, 003 111 a 112 rané zemiaky.
2) Výmer č. 2 š. p. Oseva Praha a š. p. Slovosivo Bratislava.
3) Výmer ČCÚ a SCÚ č. 514/1129/83.
4) Cenník č. 3/V – š. p. Sempra Praha a š. p. Semex Bratislava.
5) Výmer Štátnych plemenárskych podnikov č. 1/1989.
6) Výmer Štátnych plemenárskych podnikov č. 1/1989 a cenník NC 18/1/1989 – prasiatka úžitkové.
7) Cenník NC 18/1/1989.
8) Výmer ČCÚ a SCÚ č. 107/1024/1985 a č. 1143/822/1985 – maloobchodné ceny umelo pestovaných šapiňónov a hlivy ustricovej.
9) Cenník VC 18/2/89 I. a III. diel a cenník VC 21/33/89.
10) Cenník VC 18/3/89 I. diel.
11) Výmer FCÚ č. 8846/421/88 o ustanovení podmienok pre dojednávanie cien dohodou dodávateľa s odberateľom pri nákupe jatočnej hydiny a konzumných slepačích vajec nad zmluvu a mimo nej – Cenový vestník čiastka 44/1988 v znení výmeru FCÚ č. 7156/2.3/89 – Cenový vestník čiastka 41/1989 a výmer FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. 073/84 o určení MC jatočných zvierat.
12) Cenník VC – 2/1/89; Cenník VC 30/2/89.
13) Výmer FCÚ č. 1044/07.1/82 o ustanovení záväzného spôsobu tvorby konečného cenového limitu a veľkoobchodnej ceny tepelnej energie získanej z výroby ako druhotný zdroj (odpadové teplo) – Cenový vestník čiastka 5 – 8/1982.
14) Cenník VC – 4/18/88; Cenník VC 30/1/89.
15) Cenník VC – 4/15/88; Cenník VC 30/1/89.
16) Cenník VC – 6/4/89; Cenník MC – 4/11/79; Cenník VC 30/2/89.
17) Cenník VC – 6/5/89.
18) Cenník VC – 6/12/89; Cenník VC 30/2/89.
19) Cenník VC – 6/15/89; Cenník VC 30/2/89
20) Cenník VC – 6/21/89
21) Cenník VC – 6/27/89; Cenník VC 30/2/89
22) Cenník VC – 6/28/89; Cenník VC 30/2/89
23) Cenník VC – 6/33/89
24) Cenník VC – 6/38/89; Cenník VC 30/28/89
25) Cenník VC – 6/46/89; Cenník VC – 30/3/89
26) Cenník VC – 6/49/89; Cenník VC – 30/3/89
27) Cenník VC – 6/51/89; Cenník VC 30/3/89
28) Cenník VC – 7/28/89; Cenník VC 30/21/89
29) Cenník VC – 7/68/D1/88 – II. diel; Cenník VC 30/23/89
30) Cenník VC 12/31 a Cenník MC 2/31; Cenník VC 30/14/89
31) Cenník VC 12/29/89 a Cenník MC 2/12.
32) Cenník VC 13/3/89; Cenník MC 2/30; Cenník VC 30/14/89; Cenník VC 30/13/89
33) Cenník VC 15/1
34) Platí len pre výrobky prvýkrát dovezené od 15. 7. 1989
35) Cenník VC 17/2/89 a Cenník MC 13/1/85
36) Cenník projektových prác a inžinierskej činnosti vo výstavbe VC 20/100/89 Cenník kompletizačnej činnosti vo výstavbe VC 20/102/89
37) Cenníky VC – 7/188-0, VC – 7/189/89, VC – 7/190-0/89, VC – 7/191-0/89, VC – 7/193-0/89, VC – 7/194-0/89, VC – 7/196-0/89, VC – 7/207/89, VC – 7/213-0/89, VC – 7/197-0/89, VC – 7/198-0/89, VC – 7/199-0/89
38) Sadzobník obchodných prirážok a zrážok organizácií zahraničného obchodu OPS – 22/1, 2/90.
39) Sadzobník obchodných prirážok a zrážok organizácií zahraničného obchodu OPS – 22/1, 2/90 a Sadzobník obchodných zrážok OPS – 22/3/89.
40) Sadzobník obchodných zrážok organizácií vnútorného obchodu OPS – 22/3/89, Cenový vestník 30-31/1988
41) Výmer FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 06/1990, ktorým sa ustanovujú Pravidlá tvorby cien za užívanie obytných miestností v neverejných ubytovacích zariadeniach.
42) Výmer ČCÚ č. 727/25/1982 a výmer SCÚ č. 669/1979 o poskytovaní zliav z určeného vstupného na kultúrne produkcie a športové podujatia (je k dispozícii na krajských národných výboroch, Národnom výbore hlavného mesta Prahy a Národnom výbore hlavného mesta SSR Bratislavy).
43) Cenník MC – 14/30/89
44) § 123 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
45) Sadzobník dane z obratu platný od 1. 1. 1990 odvetvie XIV. ods. 5 osobitných ustanovení. Vyhláška č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení v znení neskorších predpisov.
46) § 19 vyhlášky Štátnej arbitráže ČSSR č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.
47) Ceny podľa Cenníka VC – 4/2/88 – I. diel a Cenníka VC – 5/2/88 – I. diel, prepočítané určeným indexom.
48) Cenník NC – VC – 30/19/89
49) Vyhláška č. 200/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nájomnom z pozemkov, na ktorých sa ťažia piesky. Vyhláška č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom. Vyhláška č. 98/1967 Zb. o úhrade za užívanie nebytových priestorov.
50) Vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášok č. 10/1975 Zb. a č. 172/1975 Zb.
51) Podľa platných predpisov Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií.
52) Výmer FCÚ č. 5013/5/90 o podmienkach dojednávania prirážok za skrátenie lehôt výstavby.
53) Výmer FCÚ č. 5012/5/90 o podmienkach uplatnenia zmluvných cien stavebných a montážnych prác vykonávaných pri rekonštrukciách, modernizáciách, opravách a údržbe.
54) Opatrenie FMHŤS č. 12/1984, FMEP č. 19/1984 a FMPE č. 14/1984, ktorým sa vydávajú podmienky dodávok typových generálnych opráv technologických uzlov sekundárnej časti a vybraných prác a výkonov pri opravách a kontrolách primárnej časti blokov JE typu VVER 440.
55) Výmer FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 01/90 o metodike tvorby cien, Cenový vestník čiastka 8/1990.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cien.

2) Do cien obsahujúcich daň z obratu a clo sa obe tieto zložky zahŕňajú vo výške určenej príslušným sadzobníkom.

3) § 6 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1985 Zb. o štátnom riadení cien.

4) § 123 Hospodárskeho zákonníka v úplnom znení č. 80/1989 Zb.

5) § 9 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy. § 7 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

6) § 153 ods. 3 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

7) § 24 vyhlášky č. 22/1990 Zb.

8) § 123 Hospodárskeho zákonníka.

9) § 231 Občianskeho zákonníka, úplné znenie č. 70/1983 Zb.

10) Výmer FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 05/90 o gesciách a pôsobnosti v určení maloobchodných cien, Cenový vestník čiastka 54/1989.

11) § 230 a 231 Občianskeho zákonníka.

12) § 9 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1985 Zb.§ 9 ods. 7 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien v úplnom znení č. 23/1989 Zb.§ 3 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v úplnom znení č. 27/1989 Zb.

13) § 10 až 12 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1985 Zb.§ 2 a 3 nariadenia vlády Českej socialistickej republiky č. 117/1985 Zb. o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien.§ 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1985 Zb. o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien.

14) § 384a Hospodárskeho zákonníka.

15) Výkazy o tvorbe cien, o cenovom zvýhodnení a znevýhodnení a o zmenách cien.

16) § 23 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.§ 23 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.§ 53 vyhlášky Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 93/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Českej národnej rady č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.§ 53 vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

17) Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanom na základe povolenia národného výboru.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.§ 43 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 63/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru.

18) § 6 odst. 2 písm. c) nariadenia vlády Českej socialistickej republiky č. 1/1988 Zb.§ 6 odst. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb.

19) § 231 Občianskeho zákonníka.

20) Zoznam položiek a skupín výrobkov, pri ktorých sa vypočítava daň rozdielom medzi maloobchodnou cenou, prípadne zníženou o obchodnú zrážku alebo odbytovú prirážku, a veľkoobchodnou cenou, uvedený v Sadzobníku dane z obratu III. časť odd. B., vydávanom Federálnym ministerstvom financií.

21) Napr. cenník VC-MC 17/9/89, vodárenstvo a kanalizácia.

22) Zákon Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. v úplnom znení č. 23/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. v úplnom znení č. 27/1989 Zb.Zákon Českej národnej rady č. 127/1981 Zb. v úplnom znení č. 142/1988 Zb.Zákon Slovenskej Národnej rady č. 130/1981 Zb. v úplnom znení č. 158/1988 Zb.Zákon Českej národnej rady č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii.Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.