Oznámenie č. 344/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok

Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke