Oznámenie č. 330/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vnútrozemskej vodnej doprave

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 ods. 1 dňom 4. mája 1990.