Oznámenie č. 328/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.