Oznámenie č. 327/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 20. apríla 1990.