Vyhláška č. 302/1990 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 01.08.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1990 Aktuálne znenie