Zákon č. 300/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 19.07.1990

300

ZÁKON

z 19. júla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:

㤠9a

(1) Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim potom, keď príslušnému ministerstvu (§ 7 ods. 1) bol doručený návrh na jej evidenciu.

(2) Pre evidenciu odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov platia obdobne ustanovenia § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 9 ods 2; ustanovenia § 6 ods. 1, § 7 ods. 2 a 3, § 8 a § 9 ods. 1 sa na odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov nevzťahujú.“.

2. V § 16 ods. 2 posledná veta znie: „Pre zväz platia obdobne ustanovenia tohto zákona; ak ide o zväz odborových organizácií alebo zväz zamestnávateľov, platí obdobne ustanovenie § 9a.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.