Zákon č. 297/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 19.07.1990