Oznámenie č. 290/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 2 dňom 5. mája 1955. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol dohovor platnosť v súlade so svojím článkom 9 ods. 4 dňom 10. mája 1990.