Vyhláška č. 289/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1991
Zrušený 465/1991 Zb.