Oznámenie č. 287/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.