Oznámenie č. 285/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do22.04.1991
Zrušený 366/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. mája 1990.