Oznámenie č. 275/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990 do30.06.2005
Zrušený 252/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 ods. 1 dňom 1. júla 1990.