269

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 26. júna 1990

o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky a s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje

a) na robotníkov odmeňovaných podľa mzdových predpisov vydaných ústrednými orgánmi1) (ďalej len „mzdový predpis o odmeňovaní robotníkov“),

b) na obchodnoprevádzkových pracovníkov odmeňovaných podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 2. augusta 1985 č. 514-18544-5111 o odmeňovaní obchodnoprevádzových pracovníkov2) (ďalej len „úprava z 2. 8. 1985“),

c) na technicko-hospodárskych pracovníkov odmeňovaných podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. septembra 1984 č. 51-12430-3156 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov,3) v znení opatrenia z 30. augusta 1985 č. 515-19738-51224) a výnosu z 13. júla 1987 č. 514-33885-5112,5) a na technicko-hospodárskych pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení spoločenských organizácií odmeňovaných podľa predpisov vydaných príslušnými ústrednými orgánmi spoločenských organizácií6) (ďalej len „výnos z 12. 9. 1984“),

d) na robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov

1. v pracovnom pomere k podnikateľovi,7) ktorý zamestnáva nad 200 pracovníkov,

2. akciových spoločností8) a obdobných spoločností,

3. podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou,9) cudzozemských organizácií10) a organizácií s medzinárodným prvkom,10) pokiaľ sa na nich nevzťahuje osobitný predpis,

(ďalej len „organizácie“).

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na pracovníkov v malých organizáciách,11) na pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy a niektorých ďalších organizáciách12) a na pracovníkov odmeňovaných podľa osobitných predpisov.13)

§ 2

Všeobecné ustanovenia

Pokiaľ mzdové predpisy o odmeňovaní robotníkov, výnos z 12. 9. 1984 a výnos z 2. 8. 1985 vyžadujú na vykonanie niektorého opatrenia súhlas nariadeného alebo ústredného orgánu, nie je tento súhlas potrebný.

§ 3

Odmeňovanie robotníkov

(1) V právomoci príslušného ústredného orgánu pri odmeňovaní robotníkov je aj naďalej

a) vydávanie, zmeny a doplnky kvalifikačných katalógov, rezortných (odvetvových) zborníkov príkladov pracovných činností a rezortných zborníkov prevzatých robotníckych povolaní,

b) vydávanie, zmeny a doplnky rezortných zoznamov príkladov fyzicky mimoriadne namáhavých prác a rezortných zoznamov (zborníkov) prác odmeňovaných príplatkom za sťažené a zdraviu škodlivé pracovné prostredie skupiny II; pritom výšku príplatkov tejto skupiny v rámci rozpätia určí organizácia;

c) určenie jednotných sadzieb odmien za výkon inšpekčných dispečerských a podobných pohotovostných služieb.

(2) Organizácia môže odmeňovať robotníkov

a) zabezpečujúcich údržbu, opravy, nastavovanie strojov a zariadení stupnicou mzdových taríf, ktorá sa prevažne uplatňuje v prevádzkach, prípadne úsekoch, pre ktoré tieto činnosti zabezpečujú;

b) vykonávajúcich práce zaradené do 2. tarifnej triedy mzdovou tarifou 3. tarifnej triedy;

c) druhou základnou stupnicou mzdových taríf vo výrobných a prevádzkových úsekoch, pre ktoré je v mzdových predpisoch pre odmeňovanie robotníkov určená prvá základná stupnica.

(3) Organizácia nie je povinná pri odmeňovaní robotníkov

a) priznávať im osobnú triedu a poskytovať príplatok pri pridelení práce s nižšou mzdovou tarifou, než je tarifa osobnej triedy;

b) individuálnou úkolovou mzdou dodržiavať rozdiel medzi ich priemernou osobnou triedou a priemernou tarifnou triedou vykonávaných prác vo výške 0,3 triedy.

§ 4

Odmeňovanie obchodnoprevádzkových pracovníkov

(1) V právomoci príslušného ústredného orgánu pri odmeňovaní obchodnoprevádzkových pracovníkov je aj naďalej koordinácia, dopĺňanie a zmeny kvalifikačného katalógu.

(2) Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu podľa § 11 ods. 1 úpravy z 2. 8. 1985 možno poskytovať aj pracovníkom prevádzkových jednotiek uvedených v § 11 ods. 2, pokiaľ je to pre ne výhodnejšie.

§ 5

Odmeňovanie technicko-hospodárskych pracovníkov

(1) V právomoci príslušného ústredného orgánu pri odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov je aj naďalej koordinácia, doplňovanie a zmeny kvalifikačného katalógu, určenie systémov kategorizácie organizácií a určenie podmienok pre poskytovanie odmien za výkon inšpekčných a dispečerských služieb.

(2) Pri uplatňovaní úpravy z 12. 9. 1984 určí

a) zaradenie funkcie vedúceho organizácie (riaditeľa, predsedu družstva a pod.) do tarifných tried podľa kategorizácie organizácií a výšku osobného ohodnotenia (mimoriadneho osobného ohodnotenia) zakladateľ a pri družstvách, akciových spoločnostiach a obdobných organizáciách ich príslušný orgán;

b) zaradenie funkcie vedúceho organizačnej jednotky, námestníka vedúceho organizácie, zástupcu vedúceho organizačnej jednotky, vedúceho vnútropodnikového útvaru a vedúceho oddelenia do tarifných tried organizácie; pritom prihliada na náročnosť, zodpovednosť a rozsah činnosti funkcie, prípadne riadeného úseku alebo útvaru.

(3) Stupnicu mzdových taríf Ib možno uplatniť pri uvedenom okruhu funkcií aj na úsekoch s veľmi obtiažnymi a sťaženými podmienkami.

(4) Vedenie (riadenie) skupiny pracovníkov v odborných činnostiach sa všeobecne predpokladá pri funkciách v 13. a vyššej tarifnej triede.

(5) Absolventov vysokých a stredných skôl možno zaraďovať po dobu nástupnej praxe (ďalšieho zapracovania) do najnižších funkcií a tarifných tried, pre ktoré je predpísaný ako kvalifikačný predpoklad stupeň školského vzdelania, ktorý absolventi dosiahli.

§ 6

Odmeňovanie pracovníkov v ďalších organizáciách

(1) Pri odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm. d) sa postupuje obdobne podľa úpravy z 12. 9. 1984 a tejto vyhlášky.

(2) Pri odmeňovaní robotníkov v organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm d) sa postupuje obdobne podľa mzdového predpisu o odmeňovaní robotníkov platného v príslušnom odvetví a tejto vyhlášky.

(3) Pri odmeňovaní obchodnoprevádzkových pracovníkov v organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm. d) sa postupuje obdobne podľa úpravy z 2. 8. 1985 a tejto vyhlášky.

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Vymedzenie okruhu technicko-hospodárskych a obchodnoprevádzkových pracovníkov, ktorým sa poskytuje osobné ohodnotenie, je v právomoci organizácie.

(2) Kvalifikačná požiadavka odbornej praxe pre jednotlivé povolania a funkcie uvedené v príslušných kvalifikačných katalógoch sa považuje iba za orientačnú; dĺžku odbornej praxe pre kvalitný výkon jednotlivých povolaní určí organizácia. O zaradení pracovníkov do funkcií a tarifných tried, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad vzdelania, rozhoduje organizácia; ustanovenie § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce tým nie je dotknuté.

(3) Organizácia je povinná poskytovať robotníkom, obchodnoprevádzkovým a technicko-hospodárskym pracovníkom podľa príslušných mzdových predpisov mzdové príplatky za prácu nadčas, cez soboty a nedele, v nočných smenách, vo výškach nad 50 m, v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach skupiny II, a prácu v zdravotne vysoko rizikových pracovných podmienkach14) a odmenu za pracovnú pohotovosť. O uplatnení ostatných mzdových príplatkov uvedených v mzdových predpisoch a o podmienkach na ich poskytovanie rozhoduje organizácia; pokiaľ sa tieto príplatky neuplatnia, možno rozdielnu náročnosť a obtiažnosť pracovných podmienok vyjadriť v prémiách alebo odmenách, prípadne ostatných zložkách mzdy.

(4) Organizácia môže jednotlivé mzdové príplatky určiť priemernými sumami (paušalizovať), tieto sumy kumulovať do jednej, prípadne niekoľkých súm a poskytovať v tejto sume až po dobu 1 roka, pokiaľ skôr nedôjde k podstatnej zmene pracovných podmienok; pritom organizácia nie je povinná viesť sústavnú evidenciu nárokov pracovníkov podľa jednotlivých príplatkov.

(5) Pokiaľ podľa tejto vyhlášky prislúcha právomoc ústrednému orgánu, rozumie sa tým pri bytových, spotrebných a výrobných družstvách, pri podnikoch a hospodárskych zariadeniach spoločenských organizácií a pri organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm. d) príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí, ak nie je touto vyhláškou ustanovené inak [§ 5 ods. 2 písm. a)].


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. júna 1988 č. 51-27702-5122 o úprave odmieňania pracovníkov štátnych podnikov a družstiev (reg. v čiastke 26/1988 Zb.).

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Predpisy vydané na vykonanie zásad druhej etapy programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy podľa uznesenia vlády ČSSR č. 32/1984 a č. 110/1985.

2) Reg. v čiastke 24/1985 Zb.

3) Reg. v čiastke 22/1984 Zb.

4) Reg. v čiastke 22/1985 Zb.

5) Reg. v čiastke 17/1987 Zb.

6) Smernice ÚV NF ČSSR z 11. 6. 1986 č. 89/86 o odmeňovaní THP v niektorých hospodárskych zariadeniach organizácií v ekonomickej pôsobnosti NF v znení smerníc z 18. 11. 1987 č. 152/87 (18).Smernice ÚV NF ČSSR z 28. 10. 1987 č. 137/87 o odmeňovaní THP v nevýrobných odboroch činnosti hospodárskych zariadení organizácií v ekonomickej pôsobnosti NF v znení smerníc z 13. 12. 1988 č. III/725/88.Výnos Federálneho výboru Zväzu invalidov z 26. januára 1987 č. 2/1987 o odmeňovaní THP v hospodárskych zariadeniach Zväzu invalidov v ČSR a SSR v znení výnosu Federálneho výboru Zväzu invalidov z 1. septembra 1987 č. 4/1987.

7) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

8) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.

9) Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.

10) § 6 Zákonníka práce.Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

11) Vyhláška FMPSV č. 146/1989 Zb. o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách.

12) Výnos FMPSV z 26. 5. 1988 č. 515-38434-5147 o odmeňovaní pracovníkov robotníckych povolaní v orgánoch štátnej správy a niektorých ďalších organizaciách (reg. v čiastke 26/1988 Zb.).

13) Napr. výnos FMPSV z 8. 4. 1988 č. 515-34264-5129 o odmeňovaní pracovníkov v závodných jednotkách požiarnej ochrany (reg. v čiastke 17/1988 Zb.).

14) Smernice FMPSV z 30. 12. 1981 č. 313-1422/7203 pre odmieňanie zdravotne vysoko rizikových prác pri použití izolačných dýchacích prístrojov (reg. v čiastke 8/1982 Zb., publikované pod č. 1/1982 Ú. v. ČSR a č. 17/1981 Ú. v. SSR).