Vyhláška č. 266/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1990 do14.01.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

266

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 26. júna 1990

o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar“), ktorého zoznam je uvedený v prílohách 1 a 2, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadateľ“) dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „povolenie“).

(2) Vo vzťahu k štátom, s ktorými sa platobný styk neuskutočňuje vo voľne zameniteľnej mene, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovať vývozy a dovozy tovaru len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v povolení; pokiaľ je však voči zmluvnej strane z takého štátu platenie dojednané vo voľne zameniteľnej mene, platí ustanovenie odseku 1.

(3) O povolenie požiada žiadateľ po uzavretí zmluvy so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(4) Povolenie vydáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

(5) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže udelené povolenie odňať, pokiaľ to vyžadujú obchodno-politické alebo výnimočne iné dôležité záujmy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo pokiaľ sa povolenie vydalo na základe nepravdivých údajov alebo pokiaľ sa nedodržali podmienky v ňom ustanovené.

§ 2

(1) Žiadosti o udelenie povolenia pre všetky vývozy a dovozy tovaru týkajúce sa štátov, s ktorými sa platobný styk neuskutočňuje vo voľne zameniteľných menách, predkladá žiadateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu najneskôr do 30. októbra roka prechádzajúceho roku, v ktorého priebehu sa má navrhovaný dovoz alebo vývoz uskutočniť.

(2) Ostatné žiadosti o udelenie povolenia možno predkladať kedykoľvek.

(3) Žiadosť podľa odsekov 1 a 2 zasiela žiadateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a uvedie v nej najmä:

a) svoj názov, prípadne meno a sídlo, prípadne bydlisko,

b) identifikačné číslo,

c) číslo povolenia alebo registrácie na zahraničnoobchodnú činnosť,

d) identifikačné číslo tuzemského dodávateľa alebo odberateľa,

e) položku colného sadzobníka obchodného tovaru1) dováženého alebo vyváženého tovaru,

f) názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,1)

g) navrhovanú dobu platnosti povolenia,

h) názov obchodnej krajiny,

i) účel dovozu alebo vývozu,

j) kilogramovú cenu dovážaného alebo vyvážaného tovaru,

k) devízový spôsob platenia včítane označenia meny.

Žiadosť doloží zmluvou so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

§ 3

(1) Lehota na vybavenie žiadosti o udelenie povolenia podľa § 2 ods. 1 je 45 dní odo dňa, ktorý je ustanovený v § 2 ods. 1.

(2) Lehota na vybavenie žiadosti o udelenie povolenia podľa § 2 ods. 2 je 20 dní od doručenia žiadosti.

(3) Udelené povolenia nemožno prevádzať.

(4) Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia Federálne ministerstvo zahraničného obchodu odôvodní.

§ 4

Proti rozhodnutiu o žiadosti o vydanie povolenia sa nemožno odvolať.

§ 5

Žiadateľ, ktorý dostal povolenie na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní od okamihu, keď sa dozvie o skutočnostiach, ktoré bránia tomu, aby tento dovoz alebo vývoz uskutočnil, oznámiť to Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Příloha 01

Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého dovoz sa vyžaduje úradné povolenie
Číslo/položka colného sadzobníka obchodného tovaru Názov položky
2709 Ropa
2711117 Zemný plyn včítane skvapalneného
2711214 &nbsp
9303-5 Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
9306, 3601-6 Strelivo a pyrotechnické výrobky

Příloha 02

Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie
Názov položky Číslo/položka colného obchodného tovaru sadzobníka
6-apk 2941104
agapurin dražé 3004902
agapurin retard. 3004902
amoniak 2814102
aqua pro inj. 10x10 2851008
automatické práčky 8450111
automobilový benzín 2710005
bavlna 52003007
výrobky z bavlny 5203-5212
bavlnárske priadze 5205, 5206
bielené buničiny 4703219, 4703294, 4704291, 4704215
buničiny pre chemické spracovanie 4702000
cefaclen 500 mg 2941902
cement - bez bieleho a farebných cementov 2523906, 2523299
cement sivý 2523213
chemické strižové vlákna 5506, 5507, 5509-5516
chemický syntetický alebo umelý hodváb 5402-5403, 5406-5408
chirurgické rukavice 4015118
chlór 2801108
chmeľ 121020
cín technickej čistoty 8001, 8003, 8005206
codein fosfát 2939100
ctd kŕmny 2941309
cukor rafinovaný 170112
čierne tyče 7213
čierne uhlie energetické 2701
čierne uhlie koksovateľné 27011
šošovica 07134
dextran 2940001
dextran 5 2940001
dextran 70 2940001
draselná soľ pnc-g-čistá 2941104
draselná soľ pnc-v-čistá 2941104
draselná soľ pnc-g-surová 2941104
hydina zabitá 02071-02074
dvere drevené 4418204
drevotrieskové dosky surové a laminované 4410106
drevovláknité dosky surové a laminované 4411391, 4411315
elektrická energia 2716003
elektrické sporáky a sporáky na tuhé palivá 8516600, 7321139
elektromotory - otáčavé stroje 8501
fazuľa 07082, 07133
ferozliatiny 7202
generátorový decht hnedouhoľný definovaný 2706008
glazované keramické dlaždice a obkladačky 6908900, 6908101
hismanal tbl. 3004902
hliník technickej čistoty 7601-7608
náterové hmoty a tlačové farby 3208-3210, 3215113, 3215193
hnedé uhlie 2702100
hutnícke výrobky z bronzu 7409311, 7409397
hutnícke výrobky z hliníka 7601-7608
hutnícke výrobky z medi a jej zliatin 7407-7409
hutnícke výrobky z niklu 7505-7507
hygienické vložky 4818407
impreg. povrstvené potiahnuté alebo lamin. text. priemyselné výrobky 5901-5911
invalidné vozíky 8713, 8714207
jednorazové injekčné striekačky - DRÚ 9018310
jahňacie mäso 0204
iné celkom zhot. text. výr. súpr. obnos. odev. opotr. výr., handry 630260, 630710, 630221, 630222
bicykle 8712
káble z medi včítane zvyškov 8544
kachle 7321830
zubné kefky 9603212
syntetické kaučuky 4002
klystíre a iregačné hadičky 4014901
rasca 09093
koberce a iné textilné dlážkové krytiny 5701-5705, 5702429, 5702496, 5702992, 5703204, 5702411
koks z banských koksární 2704005
ľudské krvné deriváty 3002101
zvieracie krvné deriváty 3002101
kŕmne zmesi 2304-2306
kyselina citrónová 2918145
kyselina fosforečná 2809206
ľahký vykurovací olej 2710005
ľan trepaný 5301211
lesklé ťahané tyče 7222
lieky a substancie 3003, 3004
posteľná bielizeň bavlnená 6302211, 6302319
loj 1502
I-lyzin kryštalický 2922410
magnezit 2519101
mäso a mäsové výrobky včítane konzerv 0201-0203, 16022, 16025, 160241, 160242
meď technickej čistoty 7402007, 7403
motocykle malé s objemom do 100 cm3 8711208
motorová a vykurovacia nafta 2710005
múka 1102, 1103
mrazničky 8418306, 8418403
nábytok z dreva 9403
nebielené buničiny 4703, 4704
neglazované keramické dlaždice a obkladačky 6907903, 6907105
nikel technickej čistoty 7502, 7504004, 7508
novinový papier 4801008
obalové sklo 7010
obilniny (bez obmedzenia proso a pohánka) 1001-1005, 1104
obnosené odevy a opotrebované text. výrobky, handry 630110, 6302, 630311-630319, 630411-630499, 63005, 6306
obuvnícke usne povrchové 4104-4107
obväzové tkaniny 3005909, 3005101
oceľ pásová valcovaná za studená 7209
oceľ ťahaná, lúpaná a brúsená 7215207, 7215304, 7215401, 7222203, 7228503
oceľové rúrky 7304-7306
odevy a odevné doplnky iné ako pletené a háčkované 620191, 620291-620293, 62031-62033, 6204, 6208, 6210-6217, 6206, 6205
odevy a odevné doplnky pletené alebo háčkované 6103-6110, 6112, 6114-6117
odpady z hliníka 7602
odpady z medi - min. obsah Cu 5-40 % 7404
odpady z olova vč. úletov 7802005, 2620201
odpady zo zinku - min. obsah Zn 35-80 % 7902
priemyselné odrezky a ihličnaté štiepky 4401212
drevené okná 4418107
olejnaté semená 1205-1207
olovo technickej čistoty 7801, 7803001, 7804202
osivo a sadba 07011, 12092
osobné automobily 8703
ostatné oceľové výrobky 7326
ostatné plechy 7209
oxid hlinitý 2818
palety EUR 4415206
paprika 09042
pánske ochrany 4014103
pentoxyphyllin 2933403
čierne korenie 09041
petroleje 2710005
plášte pre bicykle 4011503
plášte pre motocykle a motokáry 4011406
plášte pre nákladné automobily a autobusy 4011201
plášte pre osobné a dodávkové automobily 4011104
plášte pre zadnú nápravu traktorov 4011996
plechy valcované za studená 7209
plechy valcované za tepla 7208
pletené alebo háčkované textílie 6001, 6002
ploché sklo plavené, ťahané a liate 7003-7005
ploché tyče 7211
plynové kotly 8403104
dlážkové krytiny PVC 3918106
polyesterová striž 5503205
polyesterový textilný hodváb 5407
podvaly drevené impregnované 4406907
podvaly drevené ihličnaté neimpregnované 4406109
podvaly drevené listnaté neimpregnované 4406109
pančuchový bavlnený tovar 6115195, 6115926
preglejky ploché 4412192, 441225
preglejky tvarované 4412192
radiátory oceľové doskové a radiát. výlisky pre ústred. kúrenie 7322119, 7322194, 7322909
zberový papier 47079
slad 11071, 11072
stĺpy drevené ihličnaté, surové 4403207
špec. tkaniny, všívané text. čipky, tapisérie, prám. výr. výšivky 5801-5808, 5810
strelivo a pyrotechnické výrobky 9306, 3601-3606
striebro technickej čistoty a odpady 7106
surové kože hovädzie 4101
surové kože bravčové 4103904
surový benzol čiernouhoľný 2707101
surový decht čiernouhoľný 2706008
sušené a kondenzované mlieko 04021, 04022
syry (bez obmedzenia čerstvé a biele syry) 04062, 04064, 04069
ťahaný oceľový drôt 7217
cestoviny 19021, 19022
ťažký vykurovací olej 2710005
toaletný papier 4818105
trimepranol 2924102
uhličitan sodný kalcinovaný 2836203
umelohodvábne podšívky 5408229, 5408237
smaltované vane 7324219, 7324294
vata 3005909, 3005101
vata plsť. a netkané textílie, špec. priadze, motúze, šnúry, laná 5601-5603, 5607-5609
valcovaný drôt 7217
valcovaný materiál 7207-7217, 7218-7223
viskózová striž 5504104
viskózový textilný hodváb 54033
vitamín E 100 % 2936283
vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté 4403207
vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté 4403207
vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté V. tr. akosti 4403207
vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté V. tr. akosti 4403207
vlna a výrobky z vlny 5105-5109, 5111
vlna ovčia surová, jemná, stredná, hrubá 5101
vlnené pánske a chlapčenské saká 6203311
vlnená priadza česaná 5107
vlnené dámske a dievčenské plášte 6202110
vlnené pánske a chlapčenské obleky 6203116
vlnené pánske a chlapčenské plášte 6201113
vlnené priadze česané 5107
vody minerálne 2201101, 2202107
voľná kyselina pnc-v 2941104
výrobky zdravotníckej techniky (okrem injekčných striekačiek) 9021, 9022
výrobky zo železa, alebo ocele 7301-7326
výrezy priemyselné ihličnaté 4403207
výrezy priemyselné ihličnaté I. -III. tr. akosti 4403207
výrezy priemyselné listnaté I. -III. tr. akosti 4403207
výrezy priemyselné listnaté III. tr. akosti a/b 4403207
v-penicilín 250 mg 2941104
zbrane poľovné a športové a účelové strelné zariadenia 9303-9305
zemný plyn včítane skvapalneného 2711117, 2711214
zinok technickej čistoty 7901, 7903
zlato technickej čistoty a odpady 7108
zverina 02081, 02089
štiepky ihličnaté odkorenené 4401
železné a oceľ. odpady vč. pretavených a šrot 7204
železo a oceľ 7201-7229
živá zver 0106
živý hovädzí dobytok (bez obmedzenia plem. mat.) 01029
živé ošípané (bez obmedzenia plem. mat.) 01039
rezivo ihličnaté neopracované 4407105
rezivo listnaté neopracované 4407911, 4407920, 4407997

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.