Vyhláška č. 264/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Zrušený 246/1993 Z. z.

OBSAH