Vyhláška č. 254/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 01.01.1991
Redakčná poznámka

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
18.06.1990 - 31.12.1990