Úplné znenie č. 247/1990 Zb.Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)

(v znení č. r1/c90/1992 Zb.)

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do31.12.1997
Účinnosť od 18.06.1990
Zrušený 383/1997 Z. z.