Vyhláška č. 24/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)

Čiastka 7/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.03.1997
Účinnosť od 01.02.1990 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH