Opatrenie č. 207/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 29.05.1990