Zákon č. 201/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích

Čiastka 35/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 18.05.1990

201

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Osvobození od poplatku

Od poplatku za notářské úkony jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy.“.

2. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22

Rozdělení osob do skupin pro poplatkové účely

Pro účely poplatkového řízení jsou osoby zařazeny do tří skupin, a to:

a) do I. skupiny manžel, děti, vnuci a rodiče,

b) do II. skupiny sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele,

c) do III. skupiny ostatní fyzické a právnické osoby.“.

3. § 23 odst. 5 se vypouští.

4. § 24 zní:

㤠24

Od poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví a z darování jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Dále jsou osvobozeny převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.“.


Čl. II

Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla důvodem zvýšení sazby poplatku podle § 23 odst. 5 zákona č. 146/1984 Sb., postupuje se podle tohoto dřívějšího předpisu i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.