Zákon č. 193/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva

(v znení č. 84/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 20.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem Čl. IV bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového zákona o dani z príjmov obyvateľstva