Oznámenie č. 151/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990