Oznámenie č. 147/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných medziach

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 95. ods. 1 dňom 27. apríla 1990.

OBSAH