Zákon č. 125/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

125

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 písm. d) se vypouštějí slova „a životního prostředí“.

2. V § 1 se vypouští odstavec 3.

3. V § 5 se nadpis nad číselným označením tohoto paragrafu přesunuje pod jeho číselné označení.

4. V § 5 odst. 1 věta první zní: „Okresní národní výbory a krajské národní výbory zřizují komise péče o rodinu a děti jako správní komise.“.

5. V § 5 odst. 2 se slova „Národní výbor“ nahrazují slovy „Národní výbory“ a slova „národního výboru“ slovy „národních výborů“.

6. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

7. V § 5 odst. 7 se vypouštějí věty první a druhá.

8. V § 5 se dosavadní odstavce 5 až 9 označují jako odstavce 3 až 7.

9. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Zvláštní orgány sociálního zabezpečení

(1) Okresní národní výbory a krajské národní výbory zřizují jako zvláštní orgány9a) k posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů pro účely sociálního zabezpečení posudkové komise sociálního zabezpečení (dále jen „posudkové komise“). Posudková komise je řízena radou národního výboru a je podřízena též posudkové komisi vyššího stupně; jde-li o posudkovou komisi krajského národního výboru, je řízena radou krajského národního výboru a je podřízena též ministerstvu. Za svou činnost odpovídá radě národního výboru.

(2) Posudková komise se skládá z posudkového lékaře sociálního zabezpečení se specializací v oboru, dalšího lékaře a tajemníka posudkové komise. Posudková komise se usnáší většinou hlasů svých členů.

(3) Posudkového lékaře sociálního zabezpečení a tajemníka posudkové komise určí národní výbor z řad svých odborných pracovníků. Další lékaře určí národní výbor na návrh příslušných orgánů.9b)

(4) Jednání posudkové komise řídí posudkový lékař sociálního zabezpečení, který vybere podle povahy projednávaného případu dalšího lékaře z řad lékařů určených národním výborem.

(5) Jednání posudkové komise má právo se účastnit i zástupce občana, jehož zdravotní stav a pracovní schopnost jsou posuzovány. Členové posudkové komise a občané přizvaní k jednání jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s jednáním dozvěděli.

(6) Krajský národní výbor v případě potřeby pověří okresní národní výbor ve svém územním obvodu, aby svou posudkovou komisí posuzoval invaliditu nebo jiné zdravotní otázky související s prováděním sociálního zabezpečení účastníků boje proti fašismu a obětí fašismu, jakož i politických vězňů z let 1948 až 1989, a s prováděním sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv, popřípadě v dalších odůvodněných případech pro území celého kraje.

(7) Krajský národní výbor v dohodě s dalšími krajskými národními výbory pověří v případě potřeby okresní národní výbor ve svém územním obvodu, aby jeho posudková komise posuzovala invaliditu nebo jiné zdravotní otázky související s prováděním sociálního zabezpečení na základě mezinárodních smluv, i pro území těchto krajů.

(8) Krajský národní výbor pověří okresní národní výbor ve svém územním obvodu, aby jeho posudková komise posoudila zdravotní stav a pracovní schopnost účastníka řízení v případě, že se posudkové komise příslušného okresního národního výboru staly vyloučením svých členů pro podjatost nezpůsobilé jednat a usnášet se.

(9) Okresní národní výbor v odůvodněných případech zřídí posudkové komise s působností pro pracující velkých organizací, které mají závodní zdravotnické zařízení.“.

10. V § 7 písm. a) se slova „umělců,10) občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících“ nahrazují slovy „osob samostatně výdělečně činných,10)“.

11. V § 7 písm. b) se slova „podle § 11 písm. a) č. 1“ nahrazují slovy „podle § 9 odst. 1 písm. a) č. 5.“.

12. V § 8 písm. a) se vypouští bod č. 3.

13. V § 8 písm. b) se vypouští bod č. 6.

14. § 9 odst. 1 písm. a) zní:

a) rozhoduje

1. ve sporných případech o vzniku a zániku sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev a osob samostatně výdělečně činných,

2. o dávkách nemocenského zabezpečení osob samostatně výdělečně činných,

3. o pohřebném při úmrtí nepracujícího důchodce, popřípadě jeho rodinného příslušníka a o podpoře při narození dítěte důchodkyni nebo manželce, popřípadě jiné rodinné příslušnici nepracujícího důchodce,

4. o lázeňské péči družstevních rolníků, osob samostatně výdělečně činných, nepracujících důchodců a jejich rodinných příslušníků, s výjimkou nemocí, u nichž lázeňskou péči povolují podle zvláštních předpisů orgány státní zdravotní správy,

5. o sociálním důchodu,

6. o zvýšení sociálního důchodu pro bezmocnost,

7. o výchovném k sociálnímu důchodu,

8. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem 1976, jestliže člen jednotného zemědělského družstva neodpracoval stanovený počet pracovních dnů, popřípadě jinak určený pracovní úvazek,

9. o povinnosti osob samostatně výdělečně činných uhradit dlužné pojistné,

10. o povinnosti osob samostatně výdělečně činných vrátit dávku nemocenského zabezpečení poskytnutou neprávem nebo ve vyšší výměře než náležela a o povinnosti jednotného zemědělského družstva nahradit škodu způsobenou nesprávnou výplatou dávek zabezpečení družstevních rolníků,

11. o povinnosti důchodce vrátit dávku důchodového zabezpečení (pojištění) poskytnutou neprávem nebo ve vyšší výměře než mu náležela a o povinnosti organizace nahradit škodu způsobenou nesprávnou výplatou důchodu, pokud rozhodování o takové dávce patří do působnosti národního výboru,

12. o odvolání proti rozhodnutí sociální komise jednotného zemědělského družstva o peněžitých dávkách zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte,

13. o poskytování přídavků na děti členům jednotného zemědělského družstva v případech stanovených zvláštními předpisy,12)

14. o odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při provádění zákona o sociálním zabezpečení,21) pokud jde o dávky nemocenského zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, o podporu při narození dítěte a o pohřebné poskytované důchodcům, jakož i o odstraňování tvrdostí při provádění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte,22)“.

15. V § 9 odst. 1 písm. d) body 3 a 4 znějí:

3. o dávky důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných,

4. o vdovský nebo sirotčí důchod po občanech uvedených v bodě 3,“.

16. V § 9 odst. 1 písm. d) se vypouštějí body 5 a 6 a dosavadní body 7 až 11 se označují jako body 5 až 9.

17. § 9 odst. 1 se doplňuje písmeny e) a f), která znějí:

e) navrhuje Úřadu důchodového zabezpečení v Praze zápočet doby zaměstnání a náhradních dob ve sporných případech, včetně započtení doby vojenské služby v jiných než spojeneckých armádách, kterou povinně konali českoslovenští občané a doby zajetí v době nesvobody,

f) předkládá návrhy na odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při provádění zákona o sociálním zabezpečení, pokud jde o důchodové zabezpečení.“.

18. V § 9 odst. 2 se slova „odstavce 1 písm. a) č. 7 až 9“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) č. 3“.

19. V § 10 předvětí a písm. a) a b) znějí:

„Okresní národní výbor svou posudkovou komisí

a) rozhoduje

1. z podnětu lékařské poradní komise14) o tom, zda je invalidní nebo částečně invalidní občan, který je neschopný práce pro nemoc nebo úraz po dobu alespoň šesti měsíců a jemuž náleží nemocenské a který nepožádal o invalidní nebo částečný invalidní důchod, nebo nebylo-li vyhověno jeho žádosti,

2. o nutnosti trvalého převedení pracovníka na jinou práci nebo o nutnosti trvalé změny zaměstnání, zjistila-li posudková komise v souvislosti s rozhodováním o dávkách důchodového zabezpečení, že pracovník pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale způsobilost konat dále dosavadní práci nebo že ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,15)

3. o tom, zda je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou pro přiznání příplatku k přídavkům na děti z nemocenského pojištění16) a k výchovnému poskytovanému příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů16a) a pro přiznání mateřského příspěvku, rozhodují-li o něm orgány nemocenského pojištění nebo orgány nemocenské péče v ozbrojených silách a sborech,17)

4. o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu dítěte pro účely výplaty přídavků na děti z nemocenského pojištění nebo výchovného poskytovaného příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů,16a)

b) vydává posudek

1. o invaliditě nebo částečné invaliditě, nejde-li o případy uvedené pod písmenem a) č. 1,

2. o bezmocnosti,

3. o tom, zda je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou pro přiznání příplatku k přídavkům na děti družstevních rolníků a osob samostatně výdělečně činných a příplatku k výchovnému,18) popřípadě v řízení o náhradních dobách19) a v řízení o mateřském příspěvku, rozhodují-li o něm příslušné orgány sociálního zabezpečení,

4. o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu dítěte pro účely výplaty přídavků na děti občanů uvedených v bodě 3, výplaty výchovného a sirotčího důchodu,

5. na žádost orgánů sociálního zabezpečení o tom, zda si občan může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací,20)

6. na žádost orgánů ozbrojených sil a sborů o schopnosti příslušníka ozbrojených sil a sborů k přiměřenému občanskému zaměstnání,“.

20. § 11 se vypouští.

21. V § 13 se v předvětí slova „svou posudkovou komisí sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „svou posudkovou komisí“ a v písmenech a) a b) se slova „posudkové komise sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „posudkové komise“.

22. V § 19 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 13, který zní:

13. o náhradě příjmu při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách osobám samostatně výdělečně činným,“.

23. V § 22 se slova „svou posudkovou komisí sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „svou posudkovou komisí“.

24. V § 30 se v předvětí slova „svou posudkovou komisí sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „svou posudkovou komisí“.

25. V § 35 se v předvětí slova „svou posudkovou komisí sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „svou posudkovou komisí“.

26. § 54 odst. 1 písm. a) zní:

a) o dávkách nemocenského zabezpečení osob samostatně výdělečně činných a nepracujících důchodců, s výjimkou rozhodování o snížení nebo odnětí těchto dávek,“.

27. V § 56 odst. 1 písm. a) bod 1 se slova „posudková komise sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „posudková komise“.

28. V § 56 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova „a životního prostředí“.

29. § 56 odst. 1 písm. f) zní:

f) sídlem okresního národního výboru, jehož posudková komise (§ 6 odst. 6 až 8) byla pověřena posuzovat invaliditu nebo jiné zdravotní otázky související s výkonem sociálního zabezpečení,“.

30. § 56 odst. 3 zní:

(3) Žádost o pohřebné po osobě samostatně výdělečně činné se podává okresnímu národnímu výboru, u kterého byl zemřelý přihlášen k sociálnímu zabezpečení. Žádost o pohřebné po nepracujícím důchodci se podává místnímu národnímu výboru ve střediskové obci, městskému nebo okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu měl zemřelý trvalý pobyt.“.

31. V § 58 v předvětí se vypouštějí slova „a s Českou odbornou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků“.

32. § 58 písm. a) zní:

a) podrobnosti o složení a jednání správních komisí a posudkových komisí národních výborů,“.

33. V § 58 písm. e) se slova „lhůty pro rozhodování o“ nahrazují slovy „podrobnosti o“.


Čl. II

Do zahájení činnosti posudkových komisí podle tohoto zákona zajišťují jejich úkoly lékaři a tajemníci, kteří jsou členy dosavadních posudkových komisí sociálního zabezpečení, za předsednictví posudkového lékaře sociálního zabezpečení.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

9a) § 63b zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 140/1988 Sb.).

9b) Např. ústavů národního zdraví, zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČR, krajských správ SNB, krajských vojenských správ.

10) § 2 odst. 1 písm. c) zákona o sociálním zabezpečení.

16a) Zákon č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, ve znění zákona č. 76/1959 Sb. a zákona č. 100/1970 Sb. Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb.