Zákon č. 117/1990 Zb.Zákon o zásluhách M. R. Štefánika

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

OBSAH

117

ZÁKON

z 23. apríla 1990

o zásluhách M. R. Štefánika

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na ocenenie zásluh Milana Rastislava Štefánika na vzniku samostatného česko-slovenského štátu nech je v budove Federálneho zhromaždenia umiestnená pamätná tabuľa s týmto výrokom:

„M. R. Štefánik sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“.


§ 2

Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.