Zákon č. 116/1990 Zb.Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 01.07.2004