Oznámenie č. o2/c14/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 14/1989
Platnosť od 25.05.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. májom 1989.