Vyhláška č. 79/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs

Čiastka 20/1989
Platnosť od 24.07.1989
Účinnosť od 24.07.1989

OBSAH