Vyhláška č. 74/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

(v znení č. 73/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do26.05.1993
Účinnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.

74

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 30. júna 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Federálne ministerstvo financií podľa § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), § 72 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej v znení zákona č. 175/1988 Zb. a § 391 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „od 1. januára 1986 a na individuálnu bytovú výstavbu“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 1989, na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. júla 1989“.

2. § 5 ods. 8 znie:

(8) Na úhradu zvýšených nákladov v dôsledku územných vplyvov, odborovej prirážky a mimostaveniskovej dopravy9) sa poskytne osobitný príspevok v sume fakturovanej z týchto dôvodov dodávateľskou stavebnou organizáciou; pri prácach uskutočňovaných svojpomocou sa príspevok poskytne vo výške preukázaných zvýšených nákladov na mimostaveniskovú dopravu. Pri poskytovaní osobitných príspevkov podľa odsekov 2, 6 a 7 sa na zvýšené náklady v dôsledku dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete neprihliada.“.

3. V § 17 ods. 1 sa suma „35 000 Kčs“ nahrádza sumou „50 000 Kčs“.

4. V § 17 ods. 2 písm. a) sa suma „15 000 Kčs“ nahrádza sumou „20 000 Kčs“.

5. V § 17 ods. 2 písm. b) sa suma „10 000 Kčs“ nahrádza sumou „15 000 Kčs“.

6. § 17 ods. 2 písm. d) a e) znie:

d) dovedna až o 10 000 Kčs na:

1. vybudovanie vodovodnej prípojky,32a) ak sa prípojkou získa jediný zdroj pitnej vody a stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia tejto prípojky uložil alebo určil,32b)

2. zriadenie studne ako jediného zdroja pitnej vody v prípade, že objekt nie je možné pripojiť na verejný vodovod a zriadenie studne je povolené vodohospodárskym orgánom,

3. vybudovanie kanalizačnej prípojky,32a) ak stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia vybudovanie tejto prípojky uložil alebo učinil,32b)

4. na zriadenie septiku, prípadne obdobného kanalizačného zariadenia na odvádzanie odpadových vôd z objektu, pokiaľ bude ich stavba v súlade so stavebným povolením,32b)

e) dovedna až o 8000 Kčs na:

1. zriadenie domovej čistiarne odpadových vôd budovanej v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou,

2. zriadenie sústavy využívajúcej slnečnú energiu pre vykurovanie a ohrev vody (sústava a slnečný kolektor) v stavanom objekte ako súčasti sústavy pre vykurovanie a ohrev vody v obytnej budove, pokiaľ hrubá plocha slnečného kolektora32c) bude aspoň 8 m2,“.

7. V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá písmeno f), ktoré znie:

f) až o 70 000 Kčs v prípade, že v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) je stavebník alebo člen družstva ženatý (vydatá) a stavebník (člen družstva) a jeho manžel v roku uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku sú mladší ako tridsaťpäť rokov alebo tento vek v roku uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku dosiahli; zvýšenie možno poskytnúť dodatkom k zmluve takisto v prípade vzniku manželstva po uzavretí zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku, pokiaľ v deň uzavretia dodatku k zmluve sú určené podmienky splnené.“.

8. V § 17 ods. 2 sa v poslednej vete slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

9. § 17 ods. 3 znie:

(3) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi (stavebníkom - manželom) podľa odsekov 1 a 2 je, že sa stavebník v zmluve zaviaže

a) výstavbu uskutočniť v súlade so stavebným povolením32d) tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 16 písm. b),

b) výstavbu dokončiť tak, aby kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18),

c) rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18), najmenej však 8 rokov od kolaudácie, neprevádzať32e) bez súhlasu okresného národného výboru príslušného podľa miesta stavby (ďalej len „okresný národný výbor“) na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve.“.

10. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že stavebník

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti,32f) ktorou sa zaviaže, že pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok berie na seba s právnymi účinkami pre dedičov povinnosť nepreviesť svoj rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve, na ktorého výstavbu (zmenu stavby) sa štátny príspevok poskytol, na iného bez súhlasu okresného národného výboru, s ktorým sa zmluva o poskytnutí štátneho príspevku uzavrela; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenia štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva stavebníkom - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na bezúročný účet uhradí (§ 21 ods. 1) až po registrácii zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti.“.

11. V § 17 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.

12. § 17 ods. 5 písm. c) a d) znie:

c) prevedený rodinný domček do uplynutia 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) najmenej však 8 rokov od prevodu do osobného vlastníctva od družstva, neprevádzať32e) bez súhlasu okresného národného výboru na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček prevedený od družstva previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom tohto rodinného domčeka.“.

13. V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku členovi družstva podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že člen družstva

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s okresným národným výborom zmluvu, ktorou sa zaviaže, že po registrácii zmluvy o prevode rodinného domčeka z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti,32f) ktorou sa zaviaže, že pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok berie na seba s právnymi účinkami pre dedičov povinnosť nepreviesť svoj rodinný domček, na ktorého výstavbu sa štátny príspevok poskytol, po jeho nadobudnutí do osobného vlastníctva na iného bez súhlasu okresného národného výboru, s ktorým sa zmluva o poskytnutí štátneho príspevku uzavrela; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva členom družstva - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že uvedenú zmluvu uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na príslušný účet družstva v banke uhradí (§ 21 ods. 1) až po uzavretí zmluvy podľa písmena a).“.

14. V § 17 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 7.

15. V § 18 ods. 1 v prvej vete sa slová „okresný národný výbor príslušný podľa miesta stavby (ďalej len „okresný národný výbor“)“ nahrádzajú slovami „okresný národný výbor“.

16. V § 18 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:

„Ak sa príspevok podľa § 17 ods. 1 a 2 poskytuje za trvania manželstva, zmluva sa uzaviera s oboma stavebníkmi - manželmi alebo členmi družstva - manželmi.

17. V § 18 ods. 1 sa na konci písmena c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:

d) bezprostredne oznámiť okresnému národnému výboru prevod rodinného domčeka z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva člena družstva.“.

18. V § 18 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú tieto vety:

„V prípade, že by v súvislosti s prevodom vlastníctva rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve vznikla povinnosť vrátiť štátny príspevok, okresný národný výbor súhlas na prevod nedá, pokiaľ splnenie povinnosti vrátiť štátny príspevok nie je zabezpečené.“.

19. § 18 ods. 4 znie:

(4) Vrátenie štátneho príspevku poskytnutého stavebníkom - manželom alebo členom družstva - manželom sa nevyžaduje v prípade, že záväzky, na ktorých plnenie sa stavebníci - manželia alebo členovia družstva - manželia zaviazali v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku, plní aspoň jeden z nich a na stavbu už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.“.

20. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) V prípade, že po zániku manželstva sa vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve, na ktorého stavbu (zmenu stavby) už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, stane manžel stavebníka, s ktorým sa uzavrela zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, nemusí sa požadovať vrátenie štátneho príspevku, ak sa vlastník rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve písomnou zmluvou zaviaže do uplynutia pôvodnej doby ustanovenej v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku plniť podmienky uvedené v § 17 ods. 3 písm. c) a d) a ak uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti obdobne podľa § 17 ods. 4. Pri požadovaní vrátenia štátneho príspevku poskytnutého členovi družstva sa postupuje obdobne.“.

21. V § 19 ods. 1 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „a 3“ a slová „alebo 10 000 Kčs“; slová „stabilizačné príspevky“ sa nahrádzajú slovami „stabilizačný príspevok“.

22. V § 19 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:

c) ak sa stabilizačný príspevok neposkytol jeho manželovi.“.

23. V § 19 ods. 2 prvá časť vety znie: „Stabilizačný príspevok sa môže poskytnúť,“.

24. V § 19 ods. 2 sa v závere vety za slovom „spojov“ spojka „a“ nahrádza čiarkou; bodka na konci vety sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„drevospracujúceho priemyslu, priemyslu papiera a celulózy, priemyslu skla, keramiky a porcelánu, textilného priemyslu, konfekčného priemyslu, kožiarskeho priemyslu, polygrafického priemyslu, priemyslu potravín a pochutín, mraziarenskej, žriedlovej a tabakovej výroby, ostatnej priemyselnej výroby a geologickej činnosti.“.

25. V § 19 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

26. V § 19 ods. 3 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „alebo 3“; na konci písmena c) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v prípade, že do uplynutia času dohovoreného stabilizačného záväzku prestane byť vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve.“.

27. V § 20 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „alebo 3“.

28. V § 21 ods. 1 prvá časť vety znie:

„Na základe zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku uzavretej podľa § 18 a registrovanej zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa § 17 ods. 4, prípadne zmluvy uzavretej podľa § 17 ods. 6 uhradí sporiteľňa štátny príspevok na bezúročný účet stavebníka,“.

29. § 21 ods. 6 znie:

(6) Ak sa prostriedky na bezúročnom účte stavebníka nepoužijú podľa odseku 5, možno ich použiť na vrátenie štátneho príspevku, prípadne stabilizačného príspevku a na úhradu pôžičky poskytnutej sporiteľňou podľa § 22. Nepoužité prostriedky vráti sporiteľňa do štátneho rozpočtu republiky až do výšky poskytnutého štátneho príspevku, zvyšok potom organizácii, ktorá poskytla stabilizačný príspevok. Pri prostriedkoch štátneho a stabilizačného príspevku poskytnutého členovi družstva postupuje družstvo obdobne.“.

30. § 25 ods. 1 znie:

(1) Ak na individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) spĺňajúcu podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b) bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a doba medzi nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti príslušného stavebného povolenia neprekročila 36 mesiacov, poskytne okresný národný výbor stavebníkovi príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 20 000 Kčs. V prípade, že doba uvedená v predchádzajúcej vete bola viac ako 36 mesiacov, ale neprekročila 48 mesiacov, a v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je stavebník ženatý (vydatá) a v roku nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebník a jeho manžel sú mladší ako tridsaťpäť rokov alebo tento vek v roku nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia dosiahli, poskytne okresný národný výbor príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 10 000 Kčs. Ustanovenie § 17 ods. 7 platí obdobne.“.

31. V § 33 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„V jednotlivých spoločensky odôvodnených prípadoch sa môže na návrh krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimka z ustanovenia § 18 ods. 3 ak na stavbu už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a nejde o prípady uvedené v § 18 ods. 4 a 5.“.

32. V § 33 ods. 1 sa v tretej a piatej vete slová „ministerstvami financií republík“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“; v štvrtej vete sa slová „ministerstvo financií príslušnej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo financií, cien a miezd príslušnej republiky“.

33. § 34 ods. 1 znie:

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1989, pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. júlom 1989 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 2 a 4 a pri individuálnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 3 a 5. Pre modernizáciu povolenú pred 1. januárom 1986 sa použijú predpisy platné v čase vydania stavebného povolenia.“.

34. § 34 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri družstevnej bytovej výstavbe rozostavanej k 1. januáru 1989 rozhodne národný výbor na základe dokladov predložených družstvom do 31. októbra 1989 o poskytnutí príspevku vo výške celého rozdielu vyplývajúceho z úpravy zostatku rozpočtových nákladov k 31. decembru 1988 v dôsledku zmien veľkoobchodných cien k 1. januáru 1989.35) Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.

(5) Ak na individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) spĺňajúcu podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b), na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od 1. januára 1986 do 30. júna 1989, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť od 20. apríla 1989, a doba medzi nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti príslušného stavebného povolenia neprekročila 36 mesiacov, poskytne okresný národný výbor stavebníkovi príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 20 000 Kčs. V prípade, že doba uvedená v predchádzajúcej vete neprekročila 24 mesiacov a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr 31. decembrom 1990, zvyšuje sa príspevok za urýchlené dokončenie stavby na 25 000 Kčs. Ustanovenia § 17 ods. 7 a § 25 ods. 2, 3 a 4 platia obdobne.“.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Stejskal v. r.

Minister financií, cien a miezd

Českej socialistickej republiky:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8170/331/88, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov stavieb, uverejnený v Cenovom vestníku, čiastka 45/1988 a čiastka 50/1988.

32a) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 185/1988 Zb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb.

32b) § 25 a 26 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.

32c) ČSN 06 0212 Ploché slnečné zberače pre ohrev kvapalín. Určenie energetickej činnosti a hydromechanického odporu.

32d) § 66, prípadne § 68 zákona č. 50/1976 Zb.

32e) § 44 až 46 Občianskeho zákonníka.

32f) § 58 Občianskeho zákonníka.

35) Metodické a organizačné pokyny Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejené v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 2-3/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 32/1988.
Výklad Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj z 15. 11. 1988 k Metodickým a organizačným pokynom č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejnený v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 6-7/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 2-3/1989.