Vyhláška č. 74/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do26.05.1993
Účinnosť od 01.07.1989 do28.02.1991
Zrušený 119/1993 Z. z.

74

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 30. júna 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Federálne ministerstvo financií podľa § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), § 72 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej v znení zákona č. 175/1988 Zb. a § 391 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „od 1. januára 1986 a na individuálnu bytovú výstavbu“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 1989, na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. júla 1989“.

2. § 5 ods. 8 znie:

(8) Na úhradu zvýšených nákladov v dôsledku územných vplyvov, odborovej prirážky a mimostaveniskovej dopravy9) sa poskytne osobitný príspevok v sume fakturovanej z týchto dôvodov dodávateľskou stavebnou organizáciou; pri prácach uskutočňovaných svojpomocou sa príspevok poskytne vo výške preukázaných zvýšených nákladov na mimostaveniskovú dopravu. Pri poskytovaní osobitných príspevkov podľa odsekov 2, 6 a 7 sa na zvýšené náklady v dôsledku dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete neprihliada.“.

3. V § 17 ods. 1 sa suma „35 000 Kčs“ nahrádza sumou „50 000 Kčs“.

4. V § 17 ods. 2 písm. a) sa suma „15 000 Kčs“ nahrádza sumou „20 000 Kčs“.

5. V § 17 ods. 2 písm. b) sa suma „10 000 Kčs“ nahrádza sumou „15 000 Kčs“.

6. § 17 ods. 2 písm. d) a e) znie:

d) dovedna až o 10 000 Kčs na:

1. vybudovanie vodovodnej prípojky,32a) ak sa prípojkou získa jediný zdroj pitnej vody a stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia tejto prípojky uložil alebo určil,32b)

2. zriadenie studne ako jediného zdroja pitnej vody v prípade, že objekt nie je možné pripojiť na verejný vodovod a zriadenie studne je povolené vodohospodárskym orgánom,

3. vybudovanie kanalizačnej prípojky,32a) ak stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia vybudovanie tejto prípojky uložil alebo učinil,32b)

4. na zriadenie septiku, prípadne obdobného kanalizačného zariadenia na odvádzanie odpadových vôd z objektu, pokiaľ bude ich stavba v súlade so stavebným povolením,32b)

e) dovedna až o 8000 Kčs na:

1. zriadenie domovej čistiarne odpadových vôd budovanej v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou,

2. zriadenie sústavy využívajúcej slnečnú energiu pre vykurovanie a ohrev vody (sústava a slnečný kolektor) v stavanom objekte ako súčasti sústavy pre vykurovanie a ohrev vody v obytnej budove, pokiaľ hrubá plocha slnečného kolektora32c) bude aspoň 8 m2,“.

7. V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá písmeno f), ktoré znie:

f) až o 70 000 Kčs v prípade, že v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) je stavebník alebo člen družstva ženatý (vydatá) a stavebník (člen družstva) a jeho manžel v roku uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku sú mladší ako tridsaťpäť rokov alebo tento vek v roku uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku dosiahli; zvýšenie možno poskytnúť dodatkom k zmluve takisto v prípade vzniku manželstva po uzavretí zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku, pokiaľ v deň uzavretia dodatku k zmluve sú určené podmienky splnené.“.

8. V § 17 ods. 2 sa v poslednej vete slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

9. § 17 ods. 3 znie:

(3) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi (stavebníkom - manželom) podľa odsekov 1 a 2 je, že sa stavebník v zmluve zaviaže

a) výstavbu uskutočniť v súlade so stavebným povolením32d) tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 16 písm. b),

b) výstavbu dokončiť tak, aby kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18),

c) rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18), najmenej však 8 rokov od kolaudácie, neprevádzať32e) bez súhlasu okresného národného výboru príslušného podľa miesta stavby (ďalej len „okresný národný výbor“) na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve.“.

10. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku stavebníkovi podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že stavebník

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti,32f) ktorou sa zaviaže, že pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok berie na seba s právnymi účinkami pre dedičov povinnosť nepreviesť svoj rodinný domček alebo byt v osobnom vlastníctve, na ktorého výstavbu (zmenu stavby) sa štátny príspevok poskytol, na iného bez súhlasu okresného národného výboru, s ktorým sa zmluva o poskytnutí štátneho príspevku uzavrela; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenia štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva stavebníkom - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na bezúročný účet uhradí (§ 21 ods. 1) až po registrácii zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti.“.

11. V § 17 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.

12. § 17 ods. 5 písm. c) a d) znie:

c) prevedený rodinný domček do uplynutia 10 rokov od uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) najmenej však 8 rokov od prevodu do osobného vlastníctva od družstva, neprevádzať32e) bez súhlasu okresného národného výboru na iného a do uplynutia tohto času ho užívať na trvalé bývanie,

d) štátny príspevok vrátiť v prípade, že nedodrží niektorý zo záväzkov, na ktorý sa pri poskytnutí príspevku zaviazal [písmeno a) až c)], a v prípade, že pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) hodlá rodinný domček prevedený od družstva previesť na iného alebo pred uplynutím času ustanoveného v písmene c) prestane byť vlastníkom tohto rodinného domčeka.“.

13. V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku členovi družstva podľa odsekov 1 a 2 ďalej je, že člen družstva

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s okresným národným výborom zmluvu, ktorou sa zaviaže, že po registrácii zmluvy o prevode rodinného domčeka z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti,32f) ktorou sa zaviaže, že pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok berie na seba s právnymi účinkami pre dedičov povinnosť nepreviesť svoj rodinný domček, na ktorého výstavbu sa štátny príspevok poskytol, po jeho nadobudnutí do osobného vlastníctva na iného bez súhlasu okresného národného výboru, s ktorým sa zmluva o poskytnutí štátneho príspevku uzavrela; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva členom družstva - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že uvedenú zmluvu uzavrú obaja manželia,

b) súhlasí s tým, že štátny príspevok sa na príslušný účet družstva v banke uhradí (§ 21 ods. 1) až po uzavretí zmluvy podľa písmena a).“.

14. V § 17 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 7.

15. V § 18 ods. 1 v prvej vete sa slová „okresný národný výbor príslušný podľa miesta stavby (ďalej len „okresný národný výbor“)“ nahrádzajú slovami „okresný národný výbor“.

16. V § 18 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:

„Ak sa príspevok podľa § 17 ods. 1 a 2 poskytuje za trvania manželstva, zmluva sa uzaviera s oboma stavebníkmi - manželmi alebo členmi družstva - manželmi.

17. V § 18 ods. 1 sa na konci písmena c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:

d) bezprostredne oznámiť okresnému národnému výboru prevod rodinného domčeka z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva člena družstva.“.

18. V § 18 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú tieto vety:

„V prípade, že by v súvislosti s prevodom vlastníctva rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve vznikla povinnosť vrátiť štátny príspevok, okresný národný výbor súhlas na prevod nedá, pokiaľ splnenie povinnosti vrátiť štátny príspevok nie je zabezpečené.“.

19. § 18 ods. 4 znie:

(4) Vrátenie štátneho príspevku poskytnutého stavebníkom - manželom alebo členom družstva - manželom sa nevyžaduje v prípade, že záväzky, na ktorých plnenie sa stavebníci - manželia alebo členovia družstva - manželia zaviazali v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku, plní aspoň jeden z nich a na stavbu už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.“.

20. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) V prípade, že po zániku manželstva sa vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve, na ktorého stavbu (zmenu stavby) už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, stane manžel stavebníka, s ktorým sa uzavrela zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, nemusí sa požadovať vrátenie štátneho príspevku, ak sa vlastník rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve písomnou zmluvou zaviaže do uplynutia pôvodnej doby ustanovenej v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku plniť podmienky uvedené v § 17 ods. 3 písm. c) a d) a ak uzavrie s okresným národným výborom zmluvu o obmedzení prevodu nehnuteľnosti obdobne podľa § 17 ods. 4. Pri požadovaní vrátenia štátneho príspevku poskytnutého členovi družstva sa postupuje obdobne.“.

21. V § 19 ods. 1 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „a 3“ a slová „alebo 10 000 Kčs“; slová „stabilizačné príspevky“ sa nahrádzajú slovami „stabilizačný príspevok“.

22. V § 19 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:

c) ak sa stabilizačný príspevok neposkytol jeho manželovi.“.

23. V § 19 ods. 2 prvá časť vety znie: „Stabilizačný príspevok sa môže poskytnúť,“.

24. V § 19 ods. 2 sa v závere vety za slovom „spojov“ spojka „a“ nahrádza čiarkou; bodka na konci vety sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„drevospracujúceho priemyslu, priemyslu papiera a celulózy, priemyslu skla, keramiky a porcelánu, textilného priemyslu, konfekčného priemyslu, kožiarskeho priemyslu, polygrafického priemyslu, priemyslu potravín a pochutín, mraziarenskej, žriedlovej a tabakovej výroby, ostatnej priemyselnej výroby a geologickej činnosti.“.

25. V § 19 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

26. V § 19 ods. 3 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „alebo 3“; na konci písmena c) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v prípade, že do uplynutia času dohovoreného stabilizačného záväzku prestane byť vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu v osobnom vlastníctve.“.

27. V § 20 sa v prvej časti vety vypúšťajú slová „alebo 3“.

28. V § 21 ods. 1 prvá časť vety znie:

„Na základe zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku uzavretej podľa § 18 a registrovanej zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa § 17 ods. 4, prípadne zmluvy uzavretej podľa § 17 ods. 6 uhradí sporiteľňa štátny príspevok na bezúročný účet stavebníka,“.

29. § 21 ods. 6 znie:

(6) Ak sa prostriedky na bezúročnom účte stavebníka nepoužijú podľa odseku 5, možno ich použiť na vrátenie štátneho príspevku, prípadne stabilizačného príspevku a na úhradu pôžičky poskytnutej sporiteľňou podľa § 22. Nepoužité prostriedky vráti sporiteľňa do štátneho rozpočtu republiky až do výšky poskytnutého štátneho príspevku, zvyšok potom organizácii, ktorá poskytla stabilizačný príspevok. Pri prostriedkoch štátneho a stabilizačného príspevku poskytnutého členovi družstva postupuje družstvo obdobne.“.

30. § 25 ods. 1 znie:

(1) Ak na individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) spĺňajúcu podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b) bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a doba medzi nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti príslušného stavebného povolenia neprekročila 36 mesiacov, poskytne okresný národný výbor stavebníkovi príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 20 000 Kčs. V prípade, že doba uvedená v predchádzajúcej vete bola viac ako 36 mesiacov, ale neprekročila 48 mesiacov, a v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je stavebník ženatý (vydatá) a v roku nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebník a jeho manžel sú mladší ako tridsaťpäť rokov alebo tento vek v roku nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia dosiahli, poskytne okresný národný výbor príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 10 000 Kčs. Ustanovenie § 17 ods. 7 platí obdobne.“.

31. V § 33 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„V jednotlivých spoločensky odôvodnených prípadoch sa môže na návrh krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimka z ustanovenia § 18 ods. 3 ak na stavbu už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a nejde o prípady uvedené v § 18 ods. 4 a 5.“.

32. V § 33 ods. 1 sa v tretej a piatej vete slová „ministerstvami financií republík“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“; v štvrtej vete sa slová „ministerstvo financií príslušnej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo financií, cien a miezd príslušnej republiky“.

33. § 34 ods. 1 znie:

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1989, pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. júlom 1989 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 2 a 4 a pri individuálnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 3 a 5. Pre modernizáciu povolenú pred 1. januárom 1986 sa použijú predpisy platné v čase vydania stavebného povolenia.“.

34. § 34 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri družstevnej bytovej výstavbe rozostavanej k 1. januáru 1989 rozhodne národný výbor na základe dokladov predložených družstvom do 31. októbra 1989 o poskytnutí príspevku vo výške celého rozdielu vyplývajúceho z úpravy zostatku rozpočtových nákladov k 31. decembru 1988 v dôsledku zmien veľkoobchodných cien k 1. januáru 1989.35) Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.

(5) Ak na individuálnu bytovú výstavbu uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) spĺňajúcu podmienky uvedené v § 16 písm. a) a b), na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od 1. januára 1986 do 30. júna 1989, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť od 20. apríla 1989, a doba medzi nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím právoplatnosti príslušného stavebného povolenia neprekročila 36 mesiacov, poskytne okresný národný výbor stavebníkovi príspevok za urýchlené dokončenie stavby vo výške 20 000 Kčs. V prípade, že doba uvedená v predchádzajúcej vete neprekročila 24 mesiacov a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najneskôr 31. decembrom 1990, zvyšuje sa príspevok za urýchlené dokončenie stavby na 25 000 Kčs. Ustanovenia § 17 ods. 7 a § 25 ods. 2, 3 a 4 platia obdobne.“.

Čl. II

1. Ak pri družstevnej bytovej výstavbe začatej podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1989 národný výbor do doby nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky rozhodol o poskytnutí štátnych príspevkov podľa doterajších predpisov, rozhodne národný výbor na základe žiadosti družstva o priznaní, prípadne vrátení rozdielu medzi už poskytnutými štátnymi príspevkami a štátnymi príspevkami podľa tejto vyhlášky. Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.

2. Ak na individuálnu bytovú výstavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od 20. apríla 1989 do 30. júna 1989, nebol do doby nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poskytnutý štátny príspevok podľa doterajších predpisov, spravuje sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku touto vyhláškou.

3. Ak na individuálnu bytovú výstavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od 20. apríla 1989 do 30. júna 1989, bol do doby nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky poskytnutý štátny príspevok, prípadne stabilizačný príspevok podľa doterajších predpisov, a po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky dôjde k zrušeniu zmlúv o poskytnutí štátneho príspevku a stabilizačného príspevku uzavretých podľa doterajších predpisov, spravuje sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku touto vyhláškou.

4. Pri zrušení zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku a zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku uzavretej podľa doterajších predpisov a uzavretí zmluvy podľa tejto vyhlášky podľa bodu 3 sa suma štátneho príspevku poskytnutého podľa doterajších predpisov nevracia a stáva sa súčasťou sumy štátneho príspevku poskytnutého podľa § 17 ods. 1 a 2. Pri stabilizačnom príspevku sa postupuje obdobne. V zmluve o poskytnutí štátneho príspevku uzavretej podľa tejto vyhlášky podľa bodu 3 po zrušení zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku podľa doterajších predpisov sa samostatne uvedú celková suma štátneho príspevku poskytnutého podľa tejto vyhlášky a celková suma štátneho príspevku poskytnutého podľa doterajších predpisov, dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku podľa doterajších predpisov, ktorá bola zrušená, a rozdiel medzi výškou celkovej sumy štátneho príspevku poskytnutého podľa tejto vyhlášky a výškou štátneho príspevku poskytnutého podľa doterajších predpisov. Pri zmluve o poskytnutí stabilizačného príspevku uzavieranej podľa bodu 3 sa postupuje obdobne. Ustanovenia § 18 ods. 2 a § 21 ods. 3 platia obdobne.

5. Na základe zmluvy uzavretej podľa bodov 3 a 4 uhradí sporiteľňa rozdiel medzi výškou štátneho príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzavretej podľa tejto vyhlášky a výškou štátneho príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzavretej podľa doterajších predpisov, ktorá bola zrušená, na bezúročný účet stavebníka zriadený podľa § 21 ods. 1. Ustanovenie § 21 platí obdobne.

6. V prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku, prípadne stabilizačného príspevku podľa tejto vyhlášky podľa bodov 2, 3, 4 a 5 platí pre poskytovanie príspevku za urýchlené dokončenie stavby ustanovenie § 25.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Stejskal v. r.

Minister financií, cien a miezd

Českej socialistickej republiky:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8170/331/88, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov stavieb, uverejnený v Cenovom vestníku, čiastka 45/1988 a čiastka 50/1988.

32a) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 185/1988 Zb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovoch a verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb.

32b) § 25 a 26 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.

32c) ČSN 06 0212 Ploché slnečné zberače pre ohrev kvapalín. Určenie energetickej činnosti a hydromechanického odporu.

32d) § 66, prípadne § 68 zákona č. 50/1976 Zb.

32e) § 44 až 46 Občianskeho zákonníka.

32f) § 58 Občianskeho zákonníka.

35) Metodické a organizačné pokyny Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejené v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 2-3/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 32/1988.
Výklad Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj z 15. 11. 1988 k Metodickým a organizačným pokynom č. 1134/60/88 z 31. marca 1988 k premietnutiu dôsledkov zmien veľkoobchodných cien k 1. 1. 1989 do rozpočtov stavieb, uverejnený v Spravodajcovi ŠKVTRI, čiastka 6-7/1988 a v Cenovom vestníku, čiastka 2-3/1989.