Vyhláška č. 6/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989
Účinnosť od 15.02.1989
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 26 ods. 2 dňom 10. decembra 1988.