Zákon č. 45/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2015
Zrušený 350/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 399/2015 Z. z. vložil do zákona č. 350/1996 Z. z. nový § 151a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre zákon č. 45/1989 Zb.