Vyhláška č. 127/1989 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon

(v znení č. 415/1992 Zb.)

Čiastka 29/1989
Platnosť od 27.11.1989 do30.09.1993
Účinnosť od 21.08.1992 do30.09.1993
Zrušený 217/1993 Z. z.