Vyhláška č. 97/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob

(v znení č. 44/1988 Zb., 4/1992 Zb.)

Čiastka 19/1988
Platnosť od 15.06.1988
Účinnosť od 01.01.2002 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.