Vyhláška č. 86/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov

(v znení č. 3/1992 Zb.)

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988
Účinnosť od 16.01.1992 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1992 - 28.02.2015 3/1992 Zb.
01.07.1988 - 15.01.1992