Vyhláška č. 83/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do09.09.1990
Účinnosť od 01.07.1988 do09.09.1990
Zrušený 370/1990 Zb.

83

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií

z 11. mája 1988

o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou československou, Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 11 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 9 zákona ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podmienky pre predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky za devízové prostriedky, ak je cena tovaru alebo cena služby určená v zahraničnej mene.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na predaj tovaru a poskytovanie služieb za devízové prostriedky, pokiaľ sa uskutočňuje za odberné poukazy podniku zahraničného obchodu Tuzex.1)

§ 2

(1) Podniky zahraničného obchodu alebo iné československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, môžu v rámci povoleného rozsahu zahraničnoobchodnej činnosti a za podmienok platných pre túto ich činnosť predávať tovar a poskytovať služby zahraničným osobám za devízové prostriedky aj na území Československej socialistickej republiky.

(2) V prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky za účelom priameho uspokojovania osobných potrieb fyzických osôb alebo obdobných potrieb právnických osôb, však aj podniky zahraničného obchodu alebo iné československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, musia postupovať podľa § 4 tejto vyhlášky.

§ 3

Za podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) alebo v povolení na zahraničnoobchodnú činnosť môžu predávať tovar a poskytovať služby za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky tiež zahraničné osoby.

§ 4

(1) Predaj tovaru a poskytovanie služieb za účelom priameho uspokojovania osobných potrieb fyzických osôb alebo obdobných potrieb právnických osôb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „predaj za devízové prostriedky“) môžu vykonávať československé právnické osoby, ktorým bolo na túto zahraničnoobchodnú činnosť udelené povolenie,3) a to za týchto podmienok:

a) ceny tovaru alebo služieb budú určené v mene ustanovenej v dohode so Štátnou bankou československou v povolení na zahraničnoobchodnú činnosť a platby budú prijímané vo valutách voľne zameniteľných mien, ktoré Štátna banka československá nakupuje podľa devízových predpisov4) a podmienok platného kurzovného lístku Štátnej banky československej, prípadne v devízach znejúcich na tieto voľne zameniteľné meny;

b) predaj za devízové prostriedky sa bude uskutočňovať výhradne vo vzťahu k zahraničným osobám, pokiaľ v povolení na zahraničnoobchodnú činnosť nebude ustanovené inak;

c) predaj za devízové prostriedky sa bude uskutočňovať len v určených prevádzkárňach československej právnickej osoby, v ktorých - pokiaľ v povolení na zahraničnoobchodnú činnosť nebude ustanovené inak - sa nebude súčasne uskutočňovať predaj tovaru alebo poskytovať služby za československú menu; určená prevádzkáreň bude osobitne označená, pričom toto označenie bude obsahovať aj upozornenie kupujúcim, že sa v nej predáva tovar alebo poskytujú služby výhradne za devízové prostriedky, prípadne, ak bude výhradnosť predaja za devízové prostriedky vymedzená inak, bude označenie obsahovať aj zodpovedajúce upozornenie kupujúcim uvedené v podmienkach povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť; v prevádzkárni budú na viditeľnom mieste umiestnené podmienky, za ktorých sa predaj uskutočňuje (včítane reklamačného poriadku);

d) československá právnická osoba vykonávajúca predaj za devízové prostriedky vydá v súlade s podmienkami povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť pre každú prevádzkáreň určenú na predaj za devízové prostriedky

1. prevádzkový poriadok zahŕňajúci tiež pravidlá evidencie tovaru a materiálu na sklade, nakladanie s tržbami a s peňažnými hotovosťami a

2. pravidlá tvorby cien tovaru a služieb.

(2) Zoznam určených prevádzkární podľa odseku 1 písm. c) a návrhy prevádzkového poriadku a pravidiel podľa odseku 1 písm. d) predloží žiadateľ súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť.5)

(3) Predaj za devízové prostriedky možno povoliť len vo výnimočných prípadoch odôvodnených záujmami československého národného hospodárstva.

(4) Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uvedené v odseku 1 udelí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu len po predchádzajúcom súhlase Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej.

§ 5

Povolenie na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky za devízové prostriedky nezahŕňa povolenie na dovoz a vývoz vecí za účelom predaja alebo využitia vo výrobe alebo pri poskytovaní služieb a povolenia vyžadované podľa devízových predpisov.

§ 6

Doterajšie povolenia vykonávať činnosť upravenú v § 3 a 4 zanikajú udelením povolení podľa tejto vyhlášky, najneskoršie však uplynutím lehoty 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky:

Ing. Štěrba v. r.

Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 8/1981 Zb. o odberných poukazoch PZO Tuzex.

2) Napr. § 6 a 7 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami.

3) § 6 ods. 1 písm. f) a § 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

4) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve a predpisy vydané na jeho vykonanie.

5) § 1 vyhlášky č. 60/1980 Zb.