Vyhláška č. 8/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960

(v znení č. 413/1990 Zb.)

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH