Vyhláška č. 79/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

(v znení č. 533/1991 Zb., 295/1999 Z. z.)

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988
Účinnosť od 01.12.1999